Обявление

за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, 4 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020 г. по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.

Срок за кандидатстване – 15.06.2020 г.

Обявление

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на подбора за длъжността “Експерт, програми и проекти” – Дата на публикуване 23.06.2020 г.

 


● Публикувано на 05.06.2020 ● Последна редакция 23.06.2020●