Отличия за добри практики в професионалното обучение

С цел популяризиране на професионалното обучение в ЦПО се организира кампания за добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение в следните категории:

  1. Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО) – покана
  2. Успешно партньорство между работодател и лицензиран ЦПО – покана
  3. Активни курсисти – обучени или обучаващи се в момента лица – покана

За участие е необходимо да бъде попълнен формуляр за участие, към който е възможно да приложите снимки, презентации, аудио или видеозаписи и др.

Попълнените формуляри следва да се изпратят на имейл: napoo@navet.government.bg в срок до 15.09.2021 г.

Добрите практики ще бъдат отличени и представени на национално събитие през октомври 2021 г. и при съгласие от ваша страна ще бъдат публикувани в специална рубрика в Интернет страницата на НАПОО.


Дейността се извършва в изпълнение на проект на НАПОО “Качество и ефективност”, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01/08.01.2020 г., финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз  чрез Европейския социален фонд