Покана за набиране на кандидати за външни експерти към НАПОО

Във връзка с организиране и провеждане на обучение на външни експерти, които да подпомагат осъществяването на последващ контрол на дейността на лицензираните  ЦПО в съответствие с разпоредбите на Закона за професионалното образование  и обучение, Националната агенция за професионално образование и обучение набира кандидати.

Обучението на външните експерти ще се финансира със средства от Националния план за действие по заетостта и има цел засилване на контрола върху качеството на провежданото от ЦПО професионално обучение, финансирано със средства и по линия на НПДЗ.

Кандидатите следва  да са специалисти в едно от следните професионални направления от Списъка на професиите за професионално образование и обучение:

  • 811 Хотелиерство,ресторантьорство и кетъринг
  • 815 Фризьорски и козметични услуги
  • 582 Строителство
  • 523 Електроника,автоматика,комуникационна и компютърна техника
  • 543 Производствени технологии – дървесина, хартия,пластмаси и стъкло
  • 346 Секретарски и административни офис дейности
  • 521 Машиностроене, металообработване и металургия.

Обучението е двудневно и ще се проведе по график, който ще бъде допълнително уточнен.

Всички разходи са за сметка на организаторите.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи са посочени в Приложение 1 и Приложение 2.

Желаещите да кандидатстват за външни експерти трябва да  подадат пакета документи в НАПОО (Приложение 3 и Приложение 4) на хартиен и електронен носител по ел. поща на адрес: e.voyslavova@navet.government.bg в срок до 14.10.2015 г. 


● Публикувано на 07.10.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●