Покана за участие в процедура по ЗОП с предмет: «Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в Информационната система на НАПОО» на основание обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП, публикувано в РОП под № 9067308

Обява в Регистъра на обществените поръчки под № 9067308

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Техническа документация

Проект на договор

Опис на представените документи


СЪОБЩЕНИЕ

 На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че се променя часа за отваряне на подадените оферти за участие в обществена поръчка за избора на изпълнител с предмет: „Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в Информационната система на НАПОО“ . Отварянето на офертите ще се проведе на 24.08.2017 г. от 15:00 часа.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП се удължава срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка провеждана по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в Информационната система на НАПОО“ до 28.08.2017 г. – 17:30 ч.

Отварянето на получените оферти ще се извърши на 29.08.2017 г. в 11:30 часа в заседателната зала на НАПОО.

Информация за удължаване на срока за представяне на оферти е публикувана в АОП под номер 9067619.


Протокол (съставен на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Договор с изпълнител


● Публикувано на 15.08.2017 ● Последна редакция 13.10.2017●