Пресконференция по проект „Качество и ефективност“

На 19 ноември 2020 г. с участието на Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и Зорница Русинова, зам. министър на труда и социалната политика се проведе встъпителна пресконференция по проект „Качество и ефективност“, договор  BG05M9OP001-3.020-0001-C01, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проектът се изпълнява от НАПОО в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта.

Общата стойност на проекта е 2 000 000 лв., от които 1 700 000 лв. са oт Европейския социален фонд и 300 000 лв. са национално съфинансиране.

В пресконференцията взеха участие представители на медиите, на бизнеса, служители в НАПОО, МТСП, МОН и АЗ.

На пресконференцията бяха представени очакваните резултати от проекта, както и актуални данни за обучените в ЦПО лица.

Акценти от пресконференцията (статия)

Пресконференция по проект Качество и ефективност (презентация)