Професията „Готвач“ в България – актуални перспективи за реализация

Единиците резултати от учене – „съставка“ на модерните стандарти за професионална квалификация, която улеснява и поощрява кандидатите при избора на професия.


В последните години България все повече се утвърждава като популярна целогодишна туристическа дестинация с характерна национална идентичност, съхранени културни традиции и разнообразна природа. Повишаването на конкурентоспособността на страната в това направление пряко зависи от подобряване на качеството на предлагания туристически продукт, разпознаваем бранд на дестинацията и въвеждането на добри европейски практики в унисон с изискванията на туристическото търсене.
Един от основните приоритети на националния туристически бранш за следващото десетилетие е увеличаване дела на специализираните видове туризъм, водещи до целогодишна и интензивна натовареност. Тук като ключово направление се открояват т. нар. винен и гурме туризъм, които са пряко свързани с цялостното развитие на хотелиерския и ресторантьорския бизнес в България. Актуалният рекламен слоган на българския туризъм „Открий и сподели“ действително се отнася не само до уникалните туристически обекти, но и до богатата ни национална кухня. Новите изисквания към бранша неизменно водят и до повишаване на качеството на професионалното образование и обучение в сферата на туризма в съответствие с нуждите на сектора и развитието на пазара на труда.

В тази връзка все по- привлекателна и престижна в страната става професията „Готвач“, като нейното успешно упражняване предполага подходяща професионална подготовка, получена в рамките на гимназиалното образование или в център за професионално обучение. Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерския съвет лицензира центровете за професионално обучение, като същевременно упражнява и контрол върху качеството на предлаганите от тях услуги.

НАПОО разработва образователни стандарти, които определят задължителните професионални качества, необходими за упражняване на дадената професия. Така например за един кандидат- готвач е важно не само да умее да приготвя любимата Ви супа, но и да спази нужната хигиена в кухнята, за да няма на финала неочаквани допълнения в рецептата. Същевременно, както всяка домакиня вкъщи, и готвачът си има някои предпочитани ястия за приготвяне- например деликатеси от чуждестранната кухня, вместо шопска салата. Затова именно при разработването на споменатите стандарти (в България се наричат държавни образователни изисквания) се използва подхода на „единици резултати от ученето“, където всяка единица може да бъде самостоятелно усвоена или валидирана. По този начин се предоставя възможност на обучаваното лице да се профилира, учейки само това, което му е „по сърце“ и ще му трябва в конкретната работна среда, като за целта след проведеното обучение получава съответния национално признат документ за владеене на част от професията.

Самите единици резултати от ученето са съставени от отделни резултати от учене, наред с критериите, условията и средствата за оценяване на съответната единица. От своя страна резултатите от ученето представляват необходимите професионални знания, умения и компетентности, демонстрирани от всеки успешно завършил обучение по дадената професия. Можем образно да кажем, че при професията „Готвач“ знанието е да изброиш съставките, необходими за ястието, умението е да нарежеш продуктите, а компетентността- да приготвиш самостоятелно и майсторски цялото кулинарно изделие. Ето накратко рецептата как можем да си „сготвим“ един работещ образователен стандарт, при който всяка съставка (елемент) е точно премерена и оценена по тежест.
По- долу нагледно е представена единица резултати от учене с прилежащ резултат по професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”. Единицата е неслучайно избрана с цел да покаже, че добрият професионалист владее цялото кулинарно изкуство- от посрещането на клиентите с усмивка до изпращането им като ценени бъдещи гости на заведението. Конкретното образователно изискване е разработено в рамките на българо- германски проект, координиран от организацията за международно сътрудничество GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), Германия.

 

Наименование на единицата:ЕРУ 12. Консултира и обслужва гости
Код:
Ниво според НКР:4
Ниво според ЕКР:4
Относителна тежест на единицата (%):5
Валидност (ако е приложимо )Не е приложимо
Наименование на професията: „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”
Ниво според Националната квалификационна рамка: 3
Ниво според Европейската квалификационна рамка: 3
Резултат от учене 12.1.Консултира гости
Знания·       Знае принципите на гостоприемството;

·         Познава психологическите характеристики на гостите;

·         Владее чужд език по професията;

·         Познава вътрешно- фирмените стандарти за предлаганите услуги.

Умения·       Умее да изпълнява функцията на домакин;

·         Проучва очакванията на гостите по отношение на обслужване и услуги;

·         Посреща и консултира гости;

·         Използва професионални термини на чужд език;

·         Прилага вътрешно- фирмените стандарти за предлаганите услуги.

Компетентности·       Способен е да отговори на индивидуалните изисквания на гостите;

·         Комуникира на чужд език;

·         Атрактивно обслужва гостите.

Резултат от учене 12.2. Обслужва гости
Знания·       Знае етичните норми и правила на поведение;

·         Обяснява етапите при обслужване на гостите;

·         Владее чужд език по професията;

·         Познава вътрешно- фирмените стандарти за обслужване на гости.

Умения·       Участва при представянето на кулинарната продукция;

·         Изготвя въздействащи рекламни предложения;

·         Атрактивно приготвя и представя кулинарни изделия;

·         Използва професионални термини на чужд език;

·         Прилага вътрешно- фирмените стандарти за обслужване на гости.

По данни от годишния анализ, извършен от НАПОО относно дейността на центровете за професионално обучение в България за 2014 г., броят обучени лица по професията „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ е 1942, като от тях 815 курсисти са получили степен на професионална квалификация за цялата професия, a 1127- квалификация по част от професията.

Професията „Готвач“ е и най- желаната в страната по отношение валидирането на професионални знания, умения и компетентности.

Автор: Люба Иванова, главен експерт в НАПОО


 

Източници и връзки:
1. Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.;

2. Методически указания за разработване на ДОИ за придобиване на квалификация по професии;

3. Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Готвач“- 2004 г.;

4. Единици резултати от ученето за професията “Готвач”.


● Публикувано на 20.08.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●