Процедура за отнемане на лицензията на ЦИПО

Административна процедура за отнемане на лицензия за професионално обучение и за професионално ориентиране
(приета с решение № 12/ 12.12.2007 г. на УС на НАПОО, актуализирана)

 

I. Основания за отнемане на лицензията
Основанията за отнемане на издадената лицензия са определени в чл. 49г от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Съгласно чл. 49г, ал. 3 от ЗПОО председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение може да отнеме временно за срок от 3 до 12 месеца издадената лицензия за професионално обучение или за професионално ориентиране, когато центърът:

1. допусне нарушение на изискванията на ЗПОО;
2. извършва професионално обучение или професионално ориентиране в нарушение на условията на получената лицензия;
3. не представя в Националната агенция за професионално образование и обучение информацията по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО;
4. откаже достъп или съдействие за извършване на проверка на длъжностните лица по чл. 49в, ал. 2 от ЗПОО.
Съгласно чл. 49г, ал. 6 от ЗПОО председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение може да отнеме лицензията окончателно, когато съответният център:
1. не е започнал да осъществява разрешената дейност не по-късно от 12 месеца от издаването на лицензията;
2. преустанови извършването на разрешената дейност за повече от 12 месеца;
3. извършва съществени нарушения на изискванията на ЗПОО;
4. извършва професионално обучение или професионално ориентиране при съществено нарушение на условията на получената лицензия;
5. не отстрани констатираните нарушения по ал. 3 в определения по чл. 49в, ал. 3 от ЗПОО срок;
6. допусне повторно нарушение по ал. 3;
7. е представил неверни данни, въз основа на които е издадена лицензията.
Съгласно чл. 22, ал. 8 от ЗПОО до 31 януари на всяка календарна година центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране са длъжни да представят в Националната агенция за професионално образование и обучение информация за извършената дейност през предходната календарна година.

 

ІІ. Компетентен орган – председателят на Националната агенция по професионално образование и обучение, съгласно чл. 49г, ал. 8 от ЗПОО и чл. 6, ал. 3, т.15 от Правилника за дейността на НАПОО.

 

ІІІ. Вид на акта, с който се извършва отнемането на лицензията
Отнемането на получената лицензия се извършва с нов индивидуален административен акт – заповед, с която принудително се погасява учреденото вече субективно право на адресата на акта – съответния център за професионално обучение за извършване и удостоверяване на дейността по професионално обучение, при наличието на основанията по т. I.

 

IV. Ред за издаване и обжалване на акта за отнемане на лицензията.

Редът за издаване на акта за отнемане на лицензията съдържа всички основни елементи на административното производство, посочени в Административно-процесуалния кодекс.

1. Съгласно чл. 25 от АПК, датата на започване на производството по отнемане на лицензията е датата на извършване на първото процесуално действие по него, а именно констатиране на нарушението – непредставяне в едногодишен срок от получаване на лицензията на информация за дейността на съответния център за професионално обучение. Нарушението следва да се констатира от комисия, създадена на основание чл. 6, ал. 3, т. 10 от ПДНПОО в констативен протокол.
2. Констативния протокол за констатираното нарушения следва да се изпрати на ръководителя на съответния център за професионално образование, заедно с уведомление по чл. 26, ал. 1 от АПК за започване на производство за отнемане на лицензията.
3. Съгласно чл. 34, ал. 3 от АПК председателят на НАПОО трябва осигури на ръководителя на съответния център по професионално обучение възможност да изрази становище по изготвения констативен протокол, както и по другите събраните доказателства, като определя срок не по-дълъг от 7 дни за писмени искания и възражения.
4. Съгласно чл. 35 от АПК индивидуалният административен акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията, ако такива са направени от съответния център по професионално обучение. Доказателствата се събират служебно от административния орган, освен в предвидените в АПК или в специален закон случаи. АПК съдържа подробна правна регламентация на реда за изготвяни и събиране на различните доказателствени средства чл. (40-53 от АПК).
5. Сроковете за завършване на производството са определени в чл. 57 от АПК.
6. Съгласно чл. 61, ал. 1 от АПК административният акт се съобщава в тридневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица, включително на тези, които не са участвали в производството. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива.

 

V. Съдържание на акта за отнемане на лицензията

Административният акт – заповед за отнемане на лицензията следва да съдържа следните реквизити:

1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на акта;
3. адресат на акта;
4. фактически и правни основания за издаване на акта;
5. разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начинът и срокът за изпълнението;
6. разпореждане относно разноските
7. пред кой орган и в какъв срок актът може да се обжалва;
8. дата на издаване и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му; когато органът е колективен, актът се подписва от председателя или от негов заместник.

 

VI. Обжалване на акта за отнемане на лицензията

Съгласно чл. 49г, ал. 10 от ЗПОО заповедта на председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение за отнемане на издадената лицензия по ал. 3 и ал. 6 може да се обжалва в сроковете и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Процедурата е утвърдена на основание чл. 6, ал. 3, т. 11 от Правилника за дейността на НАПОО.