Процедура за отнемане на лицензията на ЦИПО

Отнемане на лицензия за професионално обучение и за професионално ориентиране

Отнемането на лицензията е регламентирано в глава шеста на Правилника за дейността на НАПОО:

Чл. 35. (Нов ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Експертната комисия разглежда документите за осъществения контрол и становището или възражението на центъра, ако има такива, и изготвя мотивиран доклад до председателя на агенцията, в който предлага:
1. да бъде временно отнета лицензията на центъра при наличие на основанията по чл. 49г, ал. 3 от ЗПОО;
2. да бъде окончателно отнета лицензията на центъра при наличие на основанията по чл. 49г, ал. 6 от ЗПОО.
(2) Въз основа на доклада на експертната комисия председателят на агенцията издава мотивирана заповед за временно отнемане за определен срок или окончателно отнемане на лицензията на центъра.
(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава на лицето, представляващо центъра, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Лицето, представляващо центъра, на който е отнета временно или окончателно лицензията, е длъжно в 7-дневен срок от уведомяването за издадената заповед по ал. 2 да преустанови извършваната дейност и да върне в Националната агенция за професионално образование и обучение издадената лицензия, за което се съставя протокол.
(5) Заповедта за отнемане на лицензията може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Условията и редът за предаване и съхранение на документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, от центровете с прекратени права по лицензиите се извършват по реда, определен в наредбата по чл. 17в, ал. 2 от ЗПОО.
Чл. 36. (Нов – ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Временното или окончателното отнемане на лицензията за извършване и удостоверяване на професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране се вписва в публичните регистри на лицензираните центрове по чл. 42, т. 10 от ЗПОО.
(2) Когато лицензията по ал. 1 е отнета временно, след изтичането на срока на отнемането по чл. 35, ал. 2 документът за лицензията се връща, ако съответният център е отстранил нарушението в срок и е представил доклад в НАПОО с информация за предприетите мерки и действия заедно с доказателства за изпълнението им.
Чл. 37. (Нов – ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Веднъж годишно председателят на агенцията представя на управителния съвет информация за резултатите от осъществения последващ контрол и направените предложения и препоръки за отстраняване на допуснатите нарушения.


● Публикувано на 11.04.2015 ● Последна редакция 16.08.2022●