Процедура за текущ и последстващ контрол

Последващ контрол на ЦИПО

Последващият контрол на дейността на лицензираните институции в системата на професионално обучение, прекратяване и отнемане на лицензията е регламентиран в Глава шеста от Правилника за дейността на НАПОО.

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА

Чл. 31. (Нов – ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Националната агенция за професионално образование и обучение осъществява последващ контрол относно изпълнението на изискванията по чл. 49а, ал. 2 от ЗПОО и чл. 23, ал. 2 от този правилник, както и за представяне на информацията по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО от центровете за професионално обучение и от центровете за информация и професионално ориентиране.

(2) Последващият контрол има за цел осигуряване извършването на дейността на центровете за професионално обучение и на центровете за информация и професионално ориентиране в съответствие с условията на получената лицензия при спазване на изискванията на ЗПОО и на този правилник.

(3) Последващият контрол включва проверка на дейността на центровете по ал. 1 относно:

 1. осигуряване на качествено и ефективно провеждане на професионално обучение или на информиране и професионално ориентиране съгласно условията на получената лицензия, изискванията на ЗПОО и на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии;
 2. поддържане на вътрешна система за осигуряване на качеството в съответствие с изискванията на чл. 9а от ЗПОО;
 3. изпълнение на изискването на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО за представяне на информация за извършената дейност за предходната календарна година;
 4. поддържане в актуално състояние на документацията за провеждане и удостоверяване на професионалното обучение или на документацията за информиране и професионално ориентиране;
 5. осигуряване на необходимата материална база за провежданото професионално обучение или за извършване на дейността по информиране и професионално ориентиране;
 6. осигуряване на дейността по професионално обучение или на дейността по информиране и професионално ориентиране с необходимите човешки ресурси;
 7. предоставяне и поддържане в информационната система на НАПОО на актуална информация за:

а) документите по чл. 38, ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 3, както и за тези по чл. 40, ал. 7 от ЗПОО, издадени от центровете за професионално обучение;

б) провежданото професионално обучение в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ЗПОО;

 1. редовността на издаваните от центровете за професионално обучение документи по чл. 38, ал. 2, т. 2 и чл. 40, ал. 7, т. 1 от ЗПОО за включването им в регистъра по чл. 42, т. 11 от ЗПОО, ако професионалното обучение е извършено при спазване на изискванията по чл. 40б, ал. 2 от ЗПОО.

 

Чл. 32. (Нов – ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Последващият контрол на дейността на лицензираните центрове за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране е:

 1. текущ контрол, който се извършва при:

а) получаване на сигнал или жалба в Националната агенция за професионално образование и обучение относно извършване на дейност от център за професионално обучение или център за информация и професионално ориентиране в нарушение на условията на получената лицензия, изискванията на ЗПОО и на този правилник;

б) непредставяне на информация по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО;

в) представяне на информация по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, в която е посочено, че дейността, за която е получена лицензията, не се осъществява;

 1. периодичен контрол, който се извършва по процедурата на текущия контрол по утвърден от председателя на агенцията план-график.

(2) Последващият контрол се осъществява:

 1. по документи в информационната система на НАПОО и въз основа на допълнително изискани документи, при необходимост;
 2. проверка на място.

 

Чл. 33. (Нов – ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) За осъществяване на последващия контрол на дейността на лицензираните центрове за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране председателят на агенцията издава заповед, в която определя:

 1. обект и обхват на проверката и начин на извършването ѝ;
 2. длъжностни лица;
 3. експерти в съответната област, когато проверката е сложна или изисква специални знания, при необходимост;
 4. срок за извършване на проверката.

(2) Проверката по документи в информационната система на НАПОО и въз основа на допълнително изисканите документи включва:

 1. проверка на годишната информация и на докладите за самооценка на качеството по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО;
 2. проверка на информацията и документите, които ЦПО имат задължението да въвеждат, съгласно чл. 50, ал. 4 от ЗПОО.

(3) За проверката по ал. 2, т. 1 председателят на НАПОО издава заповед за определяне на комисия, която да направи преглед в информационната система на НАПОО на подадените информация за извършената дейност през предходната календарна година и годишен доклад за самооценка на качеството чрез информационната система на агенцията и да изготви констативни протоколи за установените факти и обстоятелства.

(4) За проверката по ал. 2, т. 2 председателят на НАПОО издава заповед за извършване на проверка на ЦПО по документи – през информационната система (ИС) на НАПОО, както и на допълнително изискани документи.

(5) За проверката на ЦПО през ИС на НАПОО и въз основа на допълнително изисканите документи се съставя констативен протокол в срок до 7 дни от нейното приключване, който съдържа препоръки и срок за изпълнението им. Констативният протокол се подписва от длъжностните лица (експерти).

(6) Проверката на място се извършва в присъствието на проверяваното лице или лица, които работят за него в административния офис или база за обучение. В отсъствие на такива лица проверката се осъществява с участието на най-малко един свидетел, като това обстоятелство се отразява в констативния протокол по ал. 8.

(7) Длъжностните лица, осъществяващи проверка на място, имат право:

1.на достъп в помещенията, в които се извършва дейността на центъра;

2.да изискват представянето на документите, които съгласно нормативните изисквания трябва да са на мястото на проверката;

3.да изискват писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице.

(8) За проверката се съставя констативен протокол в срок до 7 дни след нейното приключване, който съдържа препоръки и срок за изпълнението им.

(9) Констативният протокол, придружен с уведомително писмо от председателя на агенцията, се представя на центъра за становище или възражение в срок, не по-дълъг от 7 дни считано от датата на получаването му.

(10) След изтичането на 7-дневния срок по ал. 9 длъжностните лица представят на председателя на агенцията доклад, придружен с констативния протокол за извършената проверка, заедно със становището или възражението на центъра, ако има такива, в срок до 5 работни дни.

(11) Центърът е длъжен да представи до председателя на агенцията доклад с информация за предприетите мерки и действия заедно с доказателства за изпълнението им в срока, определен в констативния протокол по ал. 8.

 

Чл. 34. (Нов – ДВ, бр. 26 от 2021 г.) В случай че центърът не представи доклад с доказателства за отстраняване на нарушенията и изпълнение на препоръките в определения срок или препоръките са частично изпълнени, председателят на НАПОО предоставя документите за осъществения контрол за разглеждане от експертна комисия.

 

Чл. 35. (Нов – ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Експертната комисия разглежда документите за осъществения контрол и становището или възражението на центъра, ако има такива, и изготвя мотивиран доклад до председателя на агенцията, в който предлага:

1.да бъде временно отнета лицензията на центъра при наличие на основанията по чл. 49г, ал. 3 от ЗПОО;

2.да бъде окончателно отнета лицензията на центъра при наличие на основанията по чл. 49г, ал. 6 от ЗПОО.

(2) Въз основа на доклада на експертната комисия председателят на агенцията издава мотивирана заповед за временно отнемане за определен срок или окончателно отнемане на лицензията на центъра.

(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава на лицето, представляващо центъра, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Лицето, представляващо центъра, на който е отнета временно или окончателно лицензията, е длъжно в 7-дневен срок от уведомяването за издадената заповед по ал. 2 да преустанови извършваната дейност и да върне в Националната агенция за професионално образование и обучение издадената лицензия, за което се съставя протокол.

(5) Заповедта за отнемане на лицензията може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) Условията и редът за предаване и съхранение на документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, от центровете с прекратени права по лицензиите се извършват по реда, определен в наредбата по чл. 17в, ал. 2 от ЗПОО.

 

Чл. 36. (Нов – ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Временното или окончателното отнемане на лицензията за извършване и удостоверяване на професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране се вписва в публичните регистри на лицензираните центрове по чл. 42, т. 10 от ЗПОО.

(2) Когато лицензията по ал. 1 е отнета временно, след изтичането на срока на отнемането по чл. 35, ал. 2 документът за лицензията се връща, ако съответният център е отстранил нарушението в срок и е представил доклад в НАПОО с информация за предприетите мерки и действия заедно с доказателства за изпълнението им.

 

Чл. 37. (Нов – ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Веднъж годишно председателят на агенцията представя на управителния съвет информация за резултатите от осъществения последващ контрол и направените предложения и препоръки за отстраняване на допуснатите нарушения.


● Публикувано на 17.04.2015 ● Последна редакция 16.08.2022●