Проучване по проект на НАПОО

НАПОО изпълнява проект „Качество и ефективност”, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Агенция по заетостта (АЗ).

В проекта е предвидено извършване на „Анализ на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в ЦПО”, включително и на базата на проучвания (анкети, интервюта и фокус групи) сред представители на целевите групи и заинтересованите страни по проекта, а именно:

– Лицензирани центрове за професионално обучение;
– Лицензирани центрове за информация и професионално ориентиране;
– Работодатели;
– Национално представени работодателски организации;
– Лица, които са в процес на обучение в ЦПО;
– Служители в НАПОО, външни експерти работещи към НАПОО, експертни комисии и Управителен съвет на НАПОО;
-Служители в Министерство на труда и социалната политика (МТСП);
– Служители в Агенция по заетостта (АЗ).
Проучването се осъществява от ДЗЗД „Качество и ефективност”, състоящо се от дружествата Файв Консулт ЕООД и Естат ООД в изпълнение на договор № РД-23-6/14.05.2020 г. с НАПОО.

ДЗЗД „Качество и ефективност” разполага с писмо от НАПОО, удостоверяващо възложената задача.

Моля да съдействате на фирмата изпълнител за провеждане на интервютата, анкетното проучване и фокус групите и предоставяне на коректна информация.

За повече информация за проекта:

https://www.navet.government.bg/bg/napoo-zapochva-izpalnenieto-na-proekt-podobryavane-kachestvoto-i-efektivnostta-na-uslugite-za-profesionalno-obuchenie/