Решения на УС на НАПОО от заседание на 28.09.2022 г.

На заседание на 28.09.2022 г. Управителния съвет (УС) на НАПОО взе следните решения:

 • гласува промени в състава на експертните комисии към НАПОО;
 • прие отчет за изпълнението на плана за дейността на НАПОО за периода януари-юни 2022 г.
 • прие доклад за извършените от НАПОО проверки на лицензирани центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране в периода януари 2022 г. – 30.06.2022 г.
 • прие проектите на ДОС по професиите:
 • 523080 „Монтьор по автоматизация“ – втора степен на професионална квалификация
 • 523050 „Техник на компютърни системи“ – трета степен на професионална квалификация
 • 523060 „Монтьор на компютърни системи“ – втора степен на професионална квалификация
 • 762050 „Преводач от и на български жестов език“ – трета степен на професионална квалификация
 • 215060 „Каменоделец“ – втора степен на професионална квалификация
 • 215010 „Лютиер“ – трета степен на професионална квалификация
 • прие предложение за промяна на СППОО, а именно включване на професия „Образователен медиатор“ – трета степен на професионална квалификация в професионално направление 762 „Социална работа и консултиране“.
 • утвърди възнаграждение на членовете и председателите на ЕК към НАПОО за участието им в дейности за разработване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и за промени в СППОО.

Информацията се публикува в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО.