Резултати от анкетата на НАПОО за осъществен последващ контрол

През 2018 г. е подготвена и публикувана онлайн анкетна карта за оценка на осъществявания от НАПОО последващ контрол на  ЦПО (https://www.navet.government.bg/bg/anketa-za-otsenka-na-osashtestvyavaniya-ot-napoo-posledvasht-kontrol-na-tspo/).
Отговорите на поставените в тази анкета въпроси целят подобряване на ефективността на дейността на НАПОО, свързана с контролните функции на Агенцията. От попълнените 46 анкети е видно, че около 80% от анкетираните считат проверките и дадените препоръки за изчерпателни, коректни, навременни и полезни. Направените коментари са свързани с необходимостта от осъществяване на регулярен контрол на всички лицензирани институции, като отговорилите смятат, че така ще се подобри качеството и имиджа на дейността на ЦПО и ще се намали нелоялната конкуренция.

Ето част от направените предложения:
•след въвеждане на модула в информационната система, в който се  публикува  цялото досие на един курсист, вкл. образование и медицински документ, данни за преподавателите, учебния график и учебната програма, протоколите, смятам, че последващ контрол на място не е необходим.
•да се публикува по-често информация за допускани грешки и възможности за отстраняването им
•препоръчвам след всяка промяна в нормативната база да се организират уебинари, срещи или обучения, не само в София.
•удостоверенията за обучение по част от професия да бъдат обект на проверка преди публикуването им публичния регистър (също както свидетелствата за професионална квалификация)
•да се провеждат платени семинари за учебните центрове за всички нововъведения, правила и форми на попълване.

По време на извършената проверка през април 2018 г. бяха направени изключително компетентно и изчерпателно препоръки за работата на ЦПО. Считаме извършената проверка за навременна и ползотворна за нашата работа.

Отговори на въпросите