Статут на ЦИПО

Центрове за информация и професионално ориентиране
Чл. 21. Центровете за информация и професионално ориентиране осъществяват професионално ориентиране на ученици, и на други лица.

Статут на … центровете за информация и професионално ориентиране

Чл. 22. (1) Центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране са държавни, общински или частни, български с чуждестранно участие и чуждестранни.

(2) Държавните и общинските центрове се откриват от юридическите лица, които са получили лицензия за осъществяване на… професионално ориентиране.

(3) Частните центрове се откриват от едноличните търговци или юридическите лица, учредени като търговски дружества, кооперации, сдружения и фондации, получили лицензия за осъществяване на … професионално ориентиране.

(4) Българските центрове …. за информация и професионално ориентиране с чуждестранно участие се откриват от регистрираните в Република България сдружения между български и чуждестранни физически и/или юридически лица, получили лицензия … за професионално ориентиране.

(5) Чуждестранните … центрове за информация и професионално ориентиране се откриват от чуждестранни юридически лица, които осъществяват дейността си в Република България в съответствие с международни спогодби и са получили лицензия за …. професионално ориентиране.

(6) Центровете за …  информация и професионално ориентиране не могат да се управляват и представляват от лица, които са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

(7) Лицензията за … професионално ориентиране се издава от Националната агенция за професионално образование и обучение.

(8) До 31 януари на всяка календарна година центровете за … информация и професионално ориентиране са длъжни да представят в Националната агенция за професионално образование и обучение информация за извършената дейност през предходната календарна година и годишен доклад за самооценка на качеството чрез информационната система на агенцията.

(9) Националната агенция за професионално образование и обучение определя индикатори за предоставяне на годишна информация за извършената дейност по ал. 8 и критерии и показатели за самооценка на качеството на извършеното обучение.