Статут на ЦИПО

Центрове за информация и професионално ориентиране
Чл. 21. Центровете за информация и професионално ориентиране осъществяват професионално ориентиране на ученици, и на други лица.

Статут на … центровете за информация и професионално ориентиране
Чл. 22. (1) Центровете за … информация и професионално ориентиране са държавни, общински или частни, български с чуждестранно участие и чуждестранни.
(2) Държавните и общинските центрове се откриват от юридическите лица, които са получили лицензия за осъществяване на … професионално ориентиране.
(3) Частните центрове се откриват от едноличните търговци или юридическите лица, учредени като търговски дружества, кооперации, сдружения и фондации, получили лицензия за осъществяване на … професионално ориентиране.
(4) Българските центрове за … информация и професионално ориентиране с чуждестранно участие се откриват от регистрираните в Република България сдружения между български и чуждестранни физически и/или юридически лица, получили лицензия за … или за професионално ориентиране.
(5) Чуждестранните … центрове за информация и професионално ориентиране се откриват от чуждестранни юридически лица, които осъществяват дейността си в Република България в съответствие с международни спогодби и са получили лицензия за … професионално ориентиране.
(6) Центровете … за информация и професионално ориентиране не могат да се управляват и представляват от лица, които са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
(7) Лицензията за … професионално ориентиране се издава от Националната агенция за професионално образование и обучение.
(8) До 31 януари на всяка календарна година центровете за… информация и професионално ориентиране са длъжни да представят в Националната агенция за професионално образование и обучение информация за извършената дейност през предходната календарна година.
(9) Националната агенция за професионално образование и обучение определя индикатори за предоставяне на годишната информация по ал. 8.


● Публикувано на 11.04.2015 ● Последна редакция 17.04.2015●