Участие на ЦПО в изпълнение на проект „Качество и ефективност“

Уважаеми представители на ЦПО,

 

НАПОО изпълнява проект „Качество и ефективност“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чиято цел е подобряване на предоставяните от агенцията услуги, на които Вие, представителите на ЦПО, както и Вашите клиенти (кандидати за обучение), сте основни потребители.

През м. май 2022 г. стартира етапа по апробиране на някои от функционалностите на подобрената Информационна система (ИС) на НАПОО. За да се постигне съответствие на продуктите с Вашите очаквания и потребности, Ви каним да участвате в следните предвидени дейности:

 • провеждане на потребителски тестове на ИС на НАПОО
 • апробиране на независимото оценяване на държавните изпити
 • национални конференции
 • подготвяне на кратки рекламни материали за публикуване в рубриката на ЦПО в сайта на НАПОО
 • апробиране на процедурата за последващ контрол
 • попълване на анкети от обучавани, обучени и техните работодатели.

С писма чрез ИС на НАПОО и публикации в Интернет страницата ни своевременно ще Ви информираме и каним за съдействие за изпълнението им.

Вашето участие значително ще допринесе за постигането на основните цели на проекта:

 • Подобряване на механизма за комуникация между НАПОО, институциите, предлагащи услуги по професионална квалификация и останалите заинтересовани страни (потребителите на услугата, работодатели, държавни институции)
 • Създаване на условия за лицензиране/ изменение на лицензията изцяло по електронен път през ИС на НАПОО
 • Разработване на платформа за информиране на гражданите и работодателите за възможностите за професионално обучение в ЦПО
 • Популяризиране на професионалното обучение в ЦПО сред заинтересованите страни, като условие за устойчиво кариерно развитие
 • Създаване на възможност ЦПО да представят дейността си и споделят добри практики сред по- широка общественост на ежегодни национални конференции на НАПОО
 • Облекчаване работата на ЦПО с новите модули в ИС на НАПОО, предназначени за администриране на провежданите професионални обучения – подготвяне на документи от ЦПО за осъществяваното от тях професионално обучение (генериране, съхраняване в досиета, отпечатване на заповеди, протоколи, свидетелства, удостоверения и др.)
 • Създаване на условия за самооценяване на качеството на предлаганото професионално обучение от обучителните институции

Предстоящи събития:

 • През м. май 2022 г. следва да започне подготовката за апробиране на модела за мониторинг на усвоените компетенции на обучаваните в ЦПО.
 • На 10 май от 14,00 ч. ще се проведе онлайн работна среща (чрез платформата Zoom) с представители на ЦПО, обучаващи по професията „Готвач“.

При желание за участие, моля да попълните приложената Регистрационна форма.

Благодарим на всички представители на ЦПО за:

Повече информация за модела за мониторинг на усвоените компетенции, както и за цялостното изпълнение на проекта, може да намерите в специалната рубрика в страницата на НАПОО: https://www.navet.government.bg/bg/tekushti-natsionalni-proekti/