Закон за народната просвета

Закон за народната просвета

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 1991г., …. изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.