Закон за признаване на професионални квалификации

Закон за признаване на професионални квалификации

В сила от 08.02.2008 г.
Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., … изм. и доп. ДВ. бр.21 от 8 Март 2014г.