Добрите практики в  професионалното обучение в ЦПО

На националната конференция „Добрите практики в  професионалното обучение“, проведена от НАПОО онлайн, беше представен опитът на  17 центъра за професионално обучение, техните курсисти и партньори работодатели. В инициативата, обявена на 10 август 2021 г., постъпиха общо 26 предложения с добри практики.

Представени бяха чудесни примери – как може безопасно да се осъществява обучение в епидемична ситуация, организиране на  дистанционно обучение в ЦПО, дуално обучение в ЦПО и др. Бяха представени множество идеи за повишаване на атрактивността на професионалното обучение в ЦПО и за привличане на курсисти.

В конференцията взеха участие представители на ЦПО, курсисти, служители в институциите (НАПОО, МТСП и АЗ).

Въпреки трудната ситуация и тази година повече от 50 000 българи са преминали през курсове за квалификация и преквалификация. Националната агенция за професионално образование и обучение отчита, че спрямо същия период на миналата година (до средата на м. октомври) броят на обучените лица е нараснал с около пет хиляди.

Запазва се интересът към обучението за монтьори на транспортна и на подемно-транспортна техника (над 11000 лица), програмисти (около 4000 лица). Два пъти по-голям е броят на обучаващите се за компютърна анимация (630 лица). Съществено се увеличава броят на обучаващите се в селското стопанство – повече от 3500 българи се обучават за фермери и техник-растениевъди (растителна защита и агрохимия), агроеколози, работници по овцевъдство и козевъдство, полевъдство, селекция и семепроизводство и др. 130 лица са обучени за техник по железопътна техника – локомотиви и вагони (три пъти повече в сравнение със същия период за м.г.). Продължава да е голям броят на участниците в кратките курсове за охранители.

България е на предпоследно място по участие на гражданите в дейностите за учене през целия живот, които включват и професионалното обучение. Средният процент по този показател на ЕС е 11,3 %, а за страната ни – едва 2 на сто. Запазването на тенденцията относно общия брой обучени лица в ЦПО за 2021 г. показва, че едва ли може да се очаква съществено повишение на участието на българите като цяло в учебни дейности.

Информирането на гражданите за възможностите за обучение по професия след завършване на образованието им, както и мерките за осигуряване на качество в лицензираните центрове за професионално обучение ще допринесат за по-активно участие, коментира Марияна Павлова, председател на НАПОО

Проучване на НАПОО, проведено в периода юли – септември 2021 г. показва, че лицензираните центрове за професионално обучение и работодателите определят степента на реализация на обучените лица на пазара на труда като най-важен критерий за оценка на качеството на предоставяните обучения. 58% от центровете за професионално обучение (ЦПО) успяват да проследят реализацията на над 50% от завършилите при тях обучение. Най-голяма трудност срещат ЦПО при проучване на удовлетвореността на работодателите, наели обучените лица.

Кампанията за отличаване на добрите практики в ЦПО е инициирана от НАПОО с цел подобряване на качеството и повишаване публичността на услугите за професионално обучение. В рамките на проекта „Качество и ефективност“ НАПОО ще продължи да създава  инструменти, с които да улесни гражданите в избора на подходяща за тях професия, както и за идентифициране на обучаващи центрове, показали добро качество (според резултатите на изпитите, процента завършили, които са намерили работа и др.). В рамките на проекта се планира и надграждане на информационната система на НАПОО, което да доведе до ефективно планиране  на финансови механизми за професионална квалификация на заети и безработни лица. Новите модули в информационната система ще подпомогнат както НАПОО в процеса на контрол на центровете за професионално обучение, така и самите центрове в процеса на документиране на проведеното обучение.

Изготвените информационни материали – брошури (на хартия и онлайн) са достъпни и може да бъдат ползвани от всички организации  и институции, които работят в сферата на кариерното ориентиране и професионалното обучение.

Представяне на проекта „Качество и ефективност“

Представяне на инициативата „Добри практики в професионалното обучение“

Резултати от проведеното онлайн проучване относно подходи за проследяване на реализацията и удовлетвореността на обучените в ЦПО лица

Осигуряване на качеството на професионалното обучение, предоставяно от ЦПО, вкл. последващ контрол на НАПОО


Събитието се организира в изпълнение на проект “Качество и ефективност”, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01/08.01.2020 г., финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.