ДОКУМЕНТИ – ECVET

„Брошура 10 г. ECVET в България”

„10 години ECVET в България – преглед и постижения“

Мобилност и възможност за прилагане на ECVET

Брошурата – ECVET , 2018

ECVET списание, септември 2018

ECVET списание, април 2018

ECVET в България, ползи и перспективи

“Определяне, написване и прилагане на резултатите от обучението. Европейски наръчник”.

Препоръка на европейския парламент и на съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)
(текст от значение за ЕИП)
(2009/C 155/02)


Определения съгласно Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)


Препоръка на съвета от 20 декември 2012 година относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене

(2012/C 398/01)


Списание ECVET


ECVET in Europe 2015

Мониторингов доклад на Cedefop


Признаваме умения, свързани с работата
Европейската кредитна система ECVET подкрепя политиките за учене през целия живот
в-к. Аз-Буки – 8 – 17-брой 14, 3 – 9.IV.2014. ( още … )


ECVET подкрепя политиките за учене през целия живот

Пенка Николова, Национална агенция за професионално образование и обучение

Резюме: ECVET представлява система за пренос, признаване и натрупване на кредити в системите за професионално образование и обучение. Нейна основна цел е да подкрепя и насърчава мобилността на учащи, обучители в сферата в професионалното образование и обучение и на заети лица за достъп до учене през целия живот.
Keywords: ECVET, lifelong learning, vocational education, informal learning


Брошура ECVEТ 2012


Брошура ECVET 2016


Брошура ECVET 2017


Брошура ECVET, разработена от НАПОО


Рамкови изисквания за разработване на държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

(Приети от Управителния съвет на НАПОО с Протокол № 01 / 20.01.2019 г.)


Методически указания за разработаване на държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

(Приети от Управителния съвет на НАПОО с Протокол № 01 / 20.02.2019 г.)

Методическите указания имат за цел да подпомогнат разработването на проекти на държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии от Списък на професиите за професионално образование и обучение


ДОС, разработени във вид на ЕРУ