FooDrinks

лого програма Леонардо да ВинчиПовишаване качеството на обучението по професията “Техник-технолог по качество на храни и напитки“ лого на проект FooDrinksчрез обмен на европейски опит и иновации в обучението-“FooDrinks“
Програма ” Леонардо да Винчи”, Дейност ” Партньорствa”

FooDrinks е проект финансиран със средства по програмата за “Учене през целия живот”, секторна програма “Леонардо да Винчи”, дейност “Партньорства”.
Проектът е насочен към създаването на широка мрежа от европейски организации, ангажирани с професионалното образование и обучение в областта на контрола на качеството и сигурността на храните.

Мрежата включва следните институции:

1. Националната агенция за професионално образование и обучение – държавна институция, която отговаря за координация на професионалното образование, обучение и ориентиране на национално ниво в България
2. Фондация Интеркооп – фирмена организация от гр. Кастейон, Испания
3. Земеделската камара от гр. Мерсин , Турция
4. Аграрната асоциация от гр. Кавала, Гърция
5. Националната асоциация по хранително-вкусова индустрия от Париж, Франция
6. Университета от гр. Бакау, Румъния
7. Колежа към Университета от, гр. Gyongyos, Унгария.

Партньорските организации имат значителен опит в разработването, провеждането и модернизирането на професионалното обучение в областта на безопасността и сигурността на храните, което е гаранция за постигане на общата и специфичните цели на проекта.
Създадената широка мрежа за партньорство цели разработването на модули за обучение по професията “Техник-технолог по качество на храни и напитки”, предназначени за институциите от системата на професионалното образование и обучение.

Постигането на целта на партньорството ще се извърши на базата на:
1. Анализ на съществуващите системи за професионално обучение в областта на контрола на качеството и сигурността на храните в държавите-партньори ;
2. Сравняване на стандартите за придобиване на квалификация по професията “Техник-технолог по качеството на храни и напитки” в държавите-партньори ;
3. Идентифициране на компетенциите на европейско ниво по отношение на обучението на лица, свързани с оперативните процеси на мониторинг, контрол и управление на системите по сигурността и качеството на производствения процес, дистрибуцията, транспортирането на храни и напитки;
4. Оценка на съответствието на придобитите знания, умения и компетенции с изискванията на пазара на труда;
5. Идентифициране на нови знания и умения, които обучаваните е необходимо да усвоят в съответствие с изискванията на работодателите.
На базата на резултатите от анализа ще се формулират предложения за модернизация на учебния процес, като в модулите за обучение ще се включат идентифицираните нужди от нови знания и умения в съответствие с изискванията на работодателите.

Партньорството ще се насочи към изследване на следните проблеми:
1. Съответствие на стандартите за придобиване на квалификация по професията “Техник-технолог на качеството на храни и напитки” с изискванията на пазара на труда.
2. Съответствие на учебните програми с „резултатите от ученето”, заложени в стандартите, както и с потребностите на пазара на труда.
3. Гъвкавост на учебните програми с възможност обучаваните да използват различни обучителни пътеки за придобиване на квалификацията, съобразно потребностите на работодателите.
Резултатите от направения анализ ще послужат като база за разработване на основния продукт на проекта – модули от учебната програма за придобиване на квалификация по професията “Техник – технолог по качеството на храни и напитки”, предназначени за професионалните училища и центровете за професионално обучение,. Целта на разработените модули е да се осигури качество на обучението, отговарящо на европейските изисквания в областта на безопасността и сигурността на храните.
Мрежата от партньори ще стъпи върху постигнатите резултати от проекта по дейност “Партньорства”, за да развие съвместен бъдещ проект по дейност “Трансфер на иновации”, в който да се адаптират модулите за обучение с иновативни подходи в професионалното обучение по контрола на качеството и безопасността на храните и напитките.

За проекта: FooDrinks – Quality Food&Drink European Training Plan

 

Резултати:

Модули за обучение по професията: „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“

Брошура за проект FooDrinks

Разделител за книги

Шаблон за описване на компетенциите за професионална квалификация “Техник-технолог по качество на храни и напитки“

Въпросник за оценяване на съответствието между придобиваните знания, умения и компетентности при обучението по професията „Техник-технолог по качеството на храни и напитки” и потребностите на работодателите и на пазара на труда

Въпросници на езиците на страните-партньори

Дипляна на проект FooDrinks

Дейности по разпространение

 

На 29 и 30 септември 2011г. Националната агенция за професионално образование и обучение бе домакин на първата работна среща по проект “Повишаване качеството на обучението по професията Техник-технолог по качество на храни и напитки чрез обмен на европейски опит и иновации в обучението“ – “FooDrinks“. Проектът е финансиран със средства по Програмата за “Учене през целия живот”, секторна програма “Леонардо да Винчи”, дейност “Партньорства”.

Втора среща на партньорите – Кастейон, Испания, 24-25 януари 2012
Проект: Повишаване качеството на обучението по професията “Техник-технолог по качество на храни и напитки“ чрез обмен на европейски опит и иновации в обучението-“FooDrinks“
Програма ” Леонардо да Винчи”, Дейност ” Партньорствa” – (Август 2011 – Юли 2013)

 

Трета среща на партньорите – гр. Мерсин – Турция, 24-25 април 2012
Проект: Повишаване качеството на обучението по професията “Техник-технолог по качество на храни и напитки“ чрез обмен на европейски опит и иновации в обучението-“FooDrinks“
Програма ” Леонардо да Винчи”, Дейност ” Партньорствa” – (Август 2011 – Юли 2013)

 

Работна среща на партньорите по проект Повишаване качеството на обучението по професията “Техник-технолог по качество на храни и напитки“ чрез обмен на европейски опит и иновации в обучението-“FooDrinks“; Програма ” Леонардо да Винчи”, Дейност ” Партньорствa” – (Август 2011 – Юли 2013)
Франция, Париж, 10-12 септември 2012

 


● Публикувано на 30.09.2011 ● Последна редакция 01.06.2015●