Информационен ден ECVET и сектор „ПОО“ на КД1 на Програма „Еразъм+“

На 21 ноември 2019 г. в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси се проведе информационен ден за популяризиране на добрите практики от прилагането на ECVET в България и за възможностите по програма „Еразъм+“.
Събитието откри Вася Арсенова, главен секретар на ЦРЧР. С особен интерес бяха посрещнати презентациите за успешните примери на хоризонталната и вертикалната образователна пропускливост и за връзката между ECVET и ECTS. Подробно представените примери от доц. д-р Преслав Димитров от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Трайко Стойков от Висшето военноморско училище във Варна и Малинка Маринова, ПГ по туризъм, гр. Плевен, предизвикаха дискусия за това как може да се разшири обхвата на тези дейности в бъдеще.
Кирил Желязков от Българска стопанска камара представи резултатите от проведените срещи през последните години в ECVET общността на регионално ниво. Лилия Еленкова представи възможностите, свързани с инструментите за мобилност на учащи в ПОО.
Националният ECVET експерт Антоанета Войкова представи възможните сценарии за развитие на ПОО до 2035 г., а именно:
– плуралистичен сценарий, в който е застъпено силно ученето през целия живот;
– Характерен сценарий, в чийто фокус са трудовите и професионалните компетентности;
– Маргинализирано ПОО (със специално предназначение) – където приоритет е ориентираното към работата обучение.
Аудиторията, с позитивна нагласа към нарастващата важност на ПОО във всички сфери на обществения живот, подкрепи идеята, че развитието на ПОО вероятно ще включва елементи от трите сценария.

Презентации: Presentation – Trayko Staykov Presentation – Preslav Dimitrov Presentation – Malinka Marinova Presentation – Lilia Elenkova Presentation – Erasmus+ KA1 & KA2 VET Presentation – Antoaneta Voykova