ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Проект „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Предмет на услугата „Апробиране на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, чрез външно независимо оценяване на резултатите и тестване на модела „секторен съвет за квалификация“, вкл. чрез участие в държавните изпити и осъществяване на външно независимо оценяване на резултатите, както и установяване на приложимостта на модела в България.“

Целта е тестване на модела „секторен съвет за квалификация“, вкл. чрез участие в държавните изпити и осъществяване на външно независимо оценяване на резултатите, както и установяване на приложимостта на модела в България.

 

Прогнозна стойност – 27 600 лв. (двадесет и седем хиляди и шестстотин лева) без ДДС

Срок за изпълнение на услугата – август 2022 г.

Поради направена на 03.02.2022 г. техническа корекция в обявлението, срокът за подаване на предложения се удължава до 18.02.2022 г.

Обявление

Проект на договор

Предложение