Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

„Анализ и актуализиране на съществуващия модел на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в ЦПО и разработване на нов модел за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение“

Обява за откриване на процедура – Дата на публикуване 30.03.2020 г.

Информация за публикуване на обява АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097744# – Дата на публикуване 30.03.2020 г.

Документация за участие – Дата на публикуване 30.03.2020 г.

Техническо задание – Дата на публикуване 30.03.2020 г.

Образци към документацията – Дата на публикуване 30.03.2020 г.

Проект на договор – Дата на публикуване 30.03.2020 г.

Разяснение по обществената поръчка – Дата на публикуване 31.03.2020 г.

Разяснение по обществената поръчка 2 – Дата на публикуване 07.04.2020 г.

Информация за удължаване срок за получаване на оферти – Дата на публикуване 10.04.2020 г.

Протокол – Дата на публикуване 04.05.2020 г.

Сключен договор с избран изпълнител – Дата на публикуване 14.05.2020 г.

Приложение 1 към договор

Приложение 2 към договор

 


● Публикувано на 30.03.2020 ● Последна редакция 11.06.2020●