Обявление

Обявление за свободни позиции за длъжност „ИТ експерт“ (код по НКПД 2519-6003 Специалист, координатор информационни технологии) – 1 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обявление

Декларация

Срок за подаване на документи – 07.02.2022 г.