Проект №: 2018-1-SK01-KA202-046331: „Проследяване на обучението и кариерния път на завършилите професионално образование и обучение, с цел подобряване качеството на професионалното образование и обучение“

Наименование: Проект №: 2018-1-SK01-KA202-046331: „Проследяване на обучението и кариерния път на завършилите професионално образование и обучение, с цел подобряване качеството на професионалното образование и обучение“,
Финансираща програма: Програма „Erasmus +“ , Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор „Стратегическо партньорство за професионално образование и обучение“
Продължителност: от 01.11.2018 г. – 30.10.2020 г.
Специфичните цели на проекта са:
• да се анализира задълбочено контекста и потребностите във всяка страна;
• да се разработи система за проследяване на завършилите ПОО на институционално ниво, която да се впише в системата за осигуряване на качеството на доставчиците на ПОО;
• пилотно тестване и прилагане на системата за проследяване, създаване на механизъм и интегрирането му в процесите за мониторинг на системата за ПОО;
• подкрепа за доставчиците на ПОО при внедряване на механизма за проследяване и при интегрирането му в своята система за осигуряване на качеството.
Целевите групи на проекта са училища и образователни институции, предоставящи първоначално и продължаващо професионално образование и обучение.
Основните интелектуални резултати от проекта ще бъдат:
– Проучване на системите за ПОО и мерките за проследяване на завършилите ПОО;
– Изготвяне на Система за проследяване на завършилите ПОО
– Разработване на Наръчник “Внедряване на система за проследяване и интегрирането ѝ в системата за осигуряване на качеството в организацията от ПОО“

В рамките на проекта ще се извърши конкретно обучение за 27 души – по трима от всяка държава-партньор. Те ще се обучат за прилагане на системата за проследяване на завършилите ПОО и организиране на пилотно въвеждане на системата.

Партньори по проекта са:
Технически университет, гр. Кошице, Словакия
IDEC, Гърция
IEC DELTA, Гърция
Национална агеция за професионално образование и обучение, България
Eurofortis, Латвия
3s, Австрия
Intercollege, Кипър
P.I.T., Испания

Q-Impulz, Словакия

София 9-10 май 2019 г.

Лимасол, Кипър 3-4 септември 2019 г.

 

 

 

 

 


● Публикувано на 17.01.2019 ● Последна редакция 04.10.2019●