Какво трябва да знаем за документите, които ЦПО издават

ЦПО имат право да издават следните документи:

1. Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия

2. Свидетелство за професионална квалификация – удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите и успешно издържани държавни изпити по теория и практика на професията

3. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия

4. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация

И двата документа за валидиране признават доказани знания, умения и компетентности, придобити чрез самостоятелно учене или неформално обучение.

5. Свидетелство за правоспособност – издава се по професии и специалности, регламентирани със специфични наредби.

 

Изисквания за издаване на документите:

  • Името на ЦПО се изписва без съкращения, както е записано в издадената лицензия.
  • Имената и гражданство на обучаваното лице се записват по лична карта.
  • Свидетелствата, удостоверенията и техните дубликати, се издават на утвърдени от МОН бланки
  • Попълват се на компютър или пишеща машина
  • В непопълнените редове се отпечатват тирета.
  • Подписват се задължително със син или черен химикал и се удостоверяват със син кръгъл печат.
  • Основните данни от издадения документ, както и сканирано копие задължително се публикуват в регистъра с издадени от ЦПО документи в Информационната система на НАПОО .

Подробни указания за правилното попълване на издаваните документи е публикувана на сайта на НАПОО, меню “За лицензирани центрове”, подменю “Методически материали за ЦПО”.


 


● Публикувано на 17.01.2017 ● Последна редакция 21.06.2018●