Какво трябва да знаем за документите, които ЦПО издават

ЦПО имат право да издават следните документи:

1. Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия

2. Свидетелство за професионална квалификация – удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите и успешно издържани държавни изпити по теория и практика на професията

3. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия

4. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация

И двата документа за валидиране признават доказани знания, умения и компетентности, придобити чрез самостоятелно учене или неформално обучение.

5. Свидетелство за правоспособност – издава се по професии и специалности, регламентирани със специфични наредби.

 

Изисквания за издаване на документите:

  • Името на ЦПО се изписва без съкращения, както е записано в издадената лицензия.
  • Имената и гражданство на обучаваното лице се записват по лична карта.
  • Свидетелствата, удостоверенията и техните дубликати, се издават на утвърдени от МОН бланки
  • Попълват се на компютър или пишеща машина
  • В непопълнените редове се отпечатват тирета.
  • Подписват се задължително със син или черен химикал и се удостоверяват със син кръгъл печат.
  • Основните данни от издадения документ, както и сканирано копие задължително се публикуват в регистъра с издадени от ЦПО документи в Информационната система на НАПОО .

Подробни указания за правилното попълване на издаваните документи е публикувана на сайта на НАПОО, меню „За лицензирани центрове“, подменю „Методически материали за ЦПО“.


Указания за попълване на документи, издавани от ЦПО за удостоверяване на професионално обучение или придобиване на професионална квалификация


Попълнени образци на документи, издавани от ЦПО за удостоверяване на професионално обучение или придобиване на професионална квалификация


● Публикувано на 17.01.2017● Последна редакция 17.01.2017●