24.02.2015 г.- Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

НАПОО кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: „Изработка и доставка на рекламни материали” в рамките на проект BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение”.
Уникален номер в  регистъра на АОП: 9039183

Документация за възлагане по реда на глава осма “А” от ЗОП на обществена поръчка с предмет:”Изработка и доставка на рекламни материали”

Приложения


 

18.03.2014 г. Във връзка с обявена  процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: “Изработка и доставка на рекламни материали” в рамките на проект BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение”, информираме, че няма подадени оферти в указаният срок. Предвид това е приложена разпоредбата на чл. 101д, ал. 2 от ЗОП.


30.03.2015 г. Уведомяваме ви, че за изпълнител по публична покана с предмет: “Изработка и доставка на рекламни материали” в рамките на проект BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение” е избран “ВАЛДЕКС” ООД.

Договор между НАПОО и “ВАЛДЕКС” ООД

 


● Публикувано на 24.02.2015 ● Последна редакция 18.05.2015●