26.07.2016 – Обява за обществена поръчка

Документация за участие чрез събиране на оферти с обява по реда на глава XXVI от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на НАПОО“ на основание обява за  събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП, публикувано в РОП под № 9054671 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054671 и № 9055043 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9055043

Обява

Документация

Проект на договор

Срок за представяне на офертите: 17:30 ч. на 03.08.2016 г. в деловодството на НАПОО. Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът е удължен до 10.08.2016 г., 17:30 ч. Отварянето на офертите ще се извърши на 11.08.2016 г. от 09:00 ч.

Информация за удължаване на срока

Отговори на поставено запитване вх. № 583/29.07.2016 г.

Протокол с вх. № 604/11.08.2016 г.

Договор № 176 от 21.09.2016 г.

Извършено плащане


● Публикувано на 26.07.2016 ● Последна редакция 14.03.2017●