ДОКУМЕНТИ – НКТ

Отчет за дейността на НКТ за 2020 г.


Документи, подпомагащи прилагането на ECVET на практика по програма Еразъм+
Меморандум за разбирателство
Споразумение за обучение
Академична справка

Програма за 2020 г. на НАПОО като НКТ

Отчет за дейността на НКТ за 2019 г.

Програма за дейността на НКТ за 2019 г.

Отчет за дейността на НКТ за 2018 г.

Програма за дейността на НКТ за 2018 г.

Работна програма на НАПОО за 2017 г. като НКТ за България по ECVET

Проект на Ръководство за писане на резултати от учене от CEDEFOP (англ.)

Работна програма на НАПОО за 2016 г. като НКТ за България по ECVET

 • Насърчаване на мобилността на обучавани и на заети лица чрез описание на квалификациите в „единици резултати от ученето“ с прилежащи знания, умения и компетентности
  Стимулиране използването на документите;
 • Участие в разработването на Наредба за условията и редът за присъждане, натрупване и трансфер на кредити в ПОО, която да бъде издадена от министъра на образованието и науката;
 • Провеждане на информационни дни с ЦПО за обсъждане на нормативната уредба за провеждане на валидиане на професионални знания, умения и компетентности като средство за насърчаване на УЦЖ и за улесняване достъпа до пазара на труда;
 • Провеждане на национални и регионални конференции за повишаване информираността на гражданите и ангажираността на институциите на национално и местно ниво относно актуалните национални и европейски политики в системата на ПОО.

Приоритети на европейско ниво относно развитието на ECVET през 2015-2020 г.

 • Промоция на ученето чрез работа във всичките му форми (със специално внимание към стажуването), чрез въвличането на социални партньори, компании, камари и доставчици на ПОО, както и чрез стимулирането на иновации и предприемачество;
 • Допълнително развитие на механизмите за осигуряване на качество в ПОО в съответствие с EQAVET препоръката и разработването на механизми за информационна и обратна връзка като част от системите за осигуряване на качество системите на начално ПОО и при продължаващо ПОО, базирани на РУ;
 • Засилване на достъпа до ПОО и квалификации за всички, чрез по-гъвкави и пропускащи системи, особено чрез предлагането на ефикасни и интегрирани услуги за професионално ориентиране и чрез въвеждане на валидирането на неформално и самостоятелно учене;
 • Допълнително подсилване на 8-те ключови компетенции (комуникация на майчин език, комуникация на чужд език, математическа компетенция и базова компетенция в науката и технологиите, дигитална компетенция, научаване как да се учи, социални и граждански компетенции, чувство за инициатива и предприемачество, културна осведоменост и изразяване) с включването им в учебните програми за ПОО и осигуряването на по-ефективни възможности за придобиване или развитие на тези умения чрез начално ПОО и продължаващо ПОО;
 • Представяне на систематични подходи до и възможности за начално и продължаващо професионално развитие на учителите, обучителите и менторите в ПОО (както на тези в училищата, така и на тези в компаниите).

Архив

Архив на по-стари документи на НАПОО като НКТ за България по ECVET