Обява за избор на изпълнител по проект „Качество и ефективност”

Обява за избор на изпълнител на услуга с предмет Дизайн, предпечат и печат на брошури по проект „Качество и ефективност”

1. Въведение
1.1. Информация за проекта
Проект „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, се изпълнява от конкретен бенефициент Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), с партньори Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Агенция по заетостта (АЗ).
1.2.Основни дейности:
• Дейност 1. Анализ на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в центровете, включващ и възможности за аутсорсване на дейности.
• Дейност 2. Актуализиране на съществуващи или разработване на нов/и модел/и за мониторинг и контрол на качеството на услугите, предоставяни от центровете за професионално обучение.
• Дейност 3. Апробиране на модела за мониторинг и последващ контрол, включително чрез неговото осигуряване с човешки ресурси, подобряване на информационното осигуряване и техническа обезпеченост.
• Дейност 4. Обучение на служителите от институциите на пазара на труда за придобиване на компетентности за работа в новата среда, вкл. и за извършване на мониторинга и последващия контрол.
• Дейност 5. Информиране на потребителите и популяризиране на новия модел за качеството на услугите за професионално обучение (включва изготвяне и разпространение на 15 000 брошури).
• Дейност 6. Оценка на приложения модел и нормативната му регламентация.
1.3. Целеви групи и заинтересовани страни:
• Служители в институции, работещи в сферата на пазара на труда
• Служители в администрациите на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика
• Заинтересовани страни:
• Граждани, кандидати за обучение (за които са предназначени брошурите)
• Центрове за професионално обучение
• Работодатели и работодателски организации
• Държавни институции
1.4. Цел на проектното предложение е модернизиране дейността на НАПОО с цел предоставянето на по-качествени услуги по професионално обучение, чрез изграждането на по-ефективна система за мониторинг и прилагането на законодателството в областта на професионалното образование и обучение. Специфичните цели на проекта са:
1.4.1 Преодоляване на дисбаланса между професионалните умения на лицата, придобили квалификация и потребностите на бизнеса чрез разработване и прилагане на нов подход в процеса на мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, както и гарантиране на качеството на предлаганото професионално обучение от обучителните институции на пазара на труда.
1.4.2. Подобряване на механизма за комуникация между НАПОО, институциите предлагащи услуги по професионална квалификация и другите заинтересовани страни (работодатели, държавни институции, потребителите на услугата), включително чрез надграждане на информационната система на НАПОО.
Една от Оперативните цели е „Повишаване информираността и взискателността на кандидатите за обучение и обучаващите се“.
1.5. Изготвянето на брошурите е част от Дейност 5. Информиране на потребителите и популяризиране на новия модел за качеството на услугите за професионално обучение. В тази дейност са включени още: изготвяне и разпространение на аудио и видеосъдържание (в национална медия и в мрежите за споделяне в Интернет), провеждане на конференции с награждаване на ЦПО с добро представяне, разработване на рубрика в Интернет страницата на НАПОО, предназначена за граждани и кандидати за обучение и обучаващи се.
Брошурите ще се разпространяват основно сред лицата, ползващи услугите на „Дирекции Бюра по труда“ на Агенция по заетостта.
Електронни варианти на брошурите ще се разпространяват чрез интернет страниците на партньорите в проекта, социалните партньори, медиите (вкл. и интернет медии)
2. Резултати
Конкретните очаквани резултати се състоят в качествено и в срок изработване на 10 вида брошури в 1500 броя тираж всяка, с общ тираж 15000 броя, съобразени с изискванията на Възложителя и правилата за комуникации и публичност на ОП „РЧР“.
3. Специфични изисквания при изпълнение
• Избраният изпълнител трябва да извърши дизайн, предпечатна подготовка и печат на 10 броя брошури с тираж 1500 броя всяка, с общ тираж 15000 Броя.
• Текстовото съдържание на брошурите се изготвя от Възложителя.
• Графичният дизайн, включващ подходящи символи, изображения, текст и визуализация, се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят следва да предложи минимум 2 (два) варианта на дизайн на всяка брошура, като Възложителят си запазва правото да не избере нито един от тях и да даде писмени указания на Изпълнителя относно предложените варианти;
• За дизайна е необходимо да бъде постигнат оптимален баланс между текст и илюстрации, включително йерархия на елементите и цветови баланс;
• Размерите на шрифта, цветовете, задължителните лога се поставят от Изпълнителя, следвайки указанията за публичност и визуализация на ОПЧР. Единният наръчник на бенефициента, както и всички лога и изискванията за тяхното използване, могат да бъдат изтеглени от www.eufunds.bg.
4. Технически параметри:
• Размер – А5; разгънат – А4;
• Минимални изисквания за технологични характеристики на хартията, на която ще се отпечатват брошурите – 150 гр., гланц;
• Минимални изисквания за цветност – 4+4;
• Обем – 4 страници;
• Езикова версия – български език;
• Тираж – 1500 броя всяка, общ тираж 15000 броя;
• Книговезка работа – сгъване, с 1 биг.
4. Комуникация между Възложител и Изпълнител
• Възложителят ще възложи изготвянето на 10-те брошури на 3 етапа (3+3+4). За дата на възлагането ще се приема денят в който Възложителят е изпратил до Изпълнителя заявка, към която е приложено съдържанието на брошурите (текст, таблици, графика).
• Изпълнителят следва да предложи минимум 2 (два) варианта на дизайн на всяка брошура, като Възложителят си запазва правото да не избере нито един от тях и да даде писмени указания на Изпълнителя относно предложените варианти;
• Изпълнителят предоставя одобрените финални варианти на брошурите в дигитален формат в оригинал (финализирани файлове за предпечат), както и .pdf файлове за интернет разпространение;
• Изпълнителят изготвя и доставя готовите печатни материали до адрес, посочен от Възложителя и ги предава на определено от Възложителя лице в пълен тираж. Страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол.
5. Подробно описание на задълженията на изпълнителя:
• Да извърши услугата добросъвестно и безпристрастно, в рамките на договорения срок, да осигури качествено изпълнение на всички дейности в обхвата на услугата в съответствие с изискванията на Възложителя и правилата за публичност и визуализация на ОПРЧР.
• Да извърши услугите по предмета на договора лично или чрез съответните специалисти с необходимата квалификация и опит, и в съответствие с приетата от Възложителя техническа оферта. В тази връзка Изпълнителят следва да обезпечи работата на своя екип от експерти, като предостави наличната информация, осигури достъп до съответната действаща нормативна база и създаде необходими условия за изпълнение на поставените задачи.
• Да изисква от Възложителя да му бъде предоставяна необходимата информация, свързана с изработката на брошурите, обект на това задание.
• Да бъде на разположение на Възложителя през целия период на договора, като при необходимост и по изискване на Възложителя участва в работни срещи.
• Да предава всички разработени от него материали – предмет на услугата на електронен носител, във формати, изискани от Възложителя.
• Да докладва за възникнали нередности.
• Да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.
• Възложителя одобрените финални варианти на брошурите в дигитален формат в оригинал (финализирани файлове за предпечат), както и .pdf файлове за интернет разпространение;
• Изпълнителят доставя готовите печатни материали до адрес, посочен от Възложителя и ги предава на определено от Възложителя лице в пълен тираж. Страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол.
6. Прогнозна стойност 12500 лв. без ДДС (15 000 лв. с ДДС)
7. Срок за изпълнение на услугата – 1 година от датата на сключване на договор.
8. Условие за участие
За участие в избора на изпълнител кандидатът трябва да представи в предложението си проект на брошура във формат .pdf (вкл. файл за интернет разпространение) по приложеното съдържание като се съобрази с целевата група, както и с изискванията за информиране и публичност на ОП РЧР
9. Критериите за избор на изпълнител са:
• релевантност на изготвената брошура към целевата група – дизайн, шрифтове
• цена
• срок за доставка на изделията след направена заявка от възложителя.
10. Срок за представяне на офертите 10.06.2021 г.
Приложение:
1. Проект на договор
2. Проект на оферта
3. Насоки за информация и публичност тук
4. Текст за брошура
В случай на нужда от допълнителна информация, можете да отправяте въпроси към

Таня Переновска, ел.поща: t.perenovska@navet.government.bg, тел: 0885672145