Шеста регионална ReferNet конференция на НАПОО в гр. Стара Загора

На 26 юни 2018 г. град Стара Загора беше домакин на VI-та регионална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение ReferNet.
Събитието бе официално открито от инж. Емилияна Димитрова, Председател на НАПОО, а приветствия към участниците отправиха г-жа Татяна Димитрова, н-к на Регионалното управление на образованието, гр. Стара Загора и г-жа Пенка Чавдарова, н-к отдел „Образование“ в община Стара Загора.
В конференцията взеха участие представители от професионални гимназии в града и региона, от центрове за професионално обучение (ЦПО), университети, НПО, Дирекция регионална служба по заетостта към АЗ, представители на синдикални и работодателски организации.
Участниците се запознаха с ролята и дейността на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение (ReferNet). Бяха презентирани начините за достъп до актуални доклади, анализи, изследвания, публикувани на интернет-страниците на CEDEFOP и ReferNet.
Представени бяха Доклад за състоянието на ПОО в България, добри практики за партньорството между бизнеса и образованието в региона, както и предимствата от прилагане на Европас – приложението към Свидетелството за професионална квалификация и Удостоверението за професионално обучение.
Присъстващите получиха информация за подготовката на наставници в системата на дуалното професионално обучение и споделен опит при осигуряване на професионално обучение за лица, лишени от свобода.
По време на дискусията бяха направени конкретни предложения, насочени към системата на ПОО, които НАПОО ще предостави на съответните компетентни институции.

Презентации от събитието:

Състоянието на професионалното образование и обучение в България

„ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

Европас документите – инструмент за разпознаване на квалификации придобити в различни страни

ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИЦИ В СИСТЕМАТА НА ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Ролята на професионалните знания – важен ресурс за безопасност, качество и конкурентни предимства

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА: КЪДЕ СМЕ НИЕ?

Презентация на ЦПО

Училище за бизнеса и бизнес за училището

ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА

Седефоп и РеферНет: Актуални теми и публикации (2018)

 

 

 

 

 

 

 


● Публикувано на 29.06.2018● Последна редакция 29.06.2018●