ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ

Дейности и събития през 2021 г.

Семинар „Използването на инструменти за ПОО при работа по проекти на Програма „Еразъм“ – 28 септември 2021 г.


Дейности и събития през 2020 г.

Национална ЕCVET конференция на тема „ECVET и останалите инструменти за прозрачност на образованието и обучението в страната”

“Уебинар на тема  „ECVET – Инструмент за признаване на квалификации (Бранда ECVET)

На 20.10.2020 г. екипа на националните ECVET експерти, НАПОО като национална координационна точка по прилагането на европейската препоръка за трансфер на кредити в ПОО(ECVET) и Центъра за развитие на човешките ресурси организираха уебинар на тема „ECVET – Инструмент за признаване на квалификации (Бранда ECVET)”. По време на семинара бяха изнесени следните презентации:

„Прилагане на принципите на ECVET при организация на практики за мобилност в условията на пандемия“ от инж. д-р Кирил Желязков, Национален ECVET експерт;

„Ролята на партньорството при прилагане на Бранда ECVET” от Антоанета Войкова, Национален ECVET експерт;

„Модулното обучение – възможност за прилагане на ECVET” от Васка Белчовска, Национален ECVET експерт.

На участниците в семинара бе дадена възможност да участват в дискусия по изнесената в презентациите проблематика. Споделен бе практически опит и проблеми в използването на инструмента за образователна прозрачност ECVET в подготовката на проекти и организирането на мобилности в сферата на професионалното образование и обучение. Обсъдени бяха и новите предизвикателства в условията на пандемията от COVID 19 и засилените изисквания от страна на всички участници в професионалното образование и обучение.

НАПОО, ЕCVET eкип


10 г. ECVET в България

ECVET В БЪЛГАРИЯ – Постигнати резултати на национално ниво


Семинар на тема: „Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма „Еразъм+“


Уебинар на тема „ECVET – дистанционно обучение по време на криза“

На 13.05.2020 НАПОО като Националната координационна точка по прилагането на Препоръката за въвеждане на системата за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в България и Центъра за развитие на човешките ресурси организираха и проведоха информационен уебинар тема „ECVET – дистанционно обучение по време на криза“, на който присъстваха 55 участника, а ECVET експерти бяха подготвили презентации.  В уводната презентация  доц. д-р Силвия Цветанска, направи обзор на системата за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение, като представи целите на ECVET и приложимостта и за нуждите на мобилността. Във връзка с осигуряване на качеството на мобилностите, г-жа Лили Еленкова представи разработения от Европейската комисия Наръчник за качеството на провежданите мобилности, който въвежда рамка с изведени 22 принципа и 119 индикатора. Интересен момент е, че принципите и индикаторите обхващат още началния период на разработване на едно проектно предложение за мобилност, което подпомага и неговото разработване. Наръчникът за качеството на мобилността  може да бъде намерен на следния линк: https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM. Помощен материал за ползване на Наръчника за качество на мобилността може да бъде намерен и на следния линк: https://www.qualitymobility.app/

В презентацията си доц. д-р Преслав Димитров за съвременните методи за интерактивно дистанционно професионално образование и обучение представи възможностите на споделени образователни платформи, необходимите условия за въвеждането им и тяхната приложимост. Бяха представени възможностите за използването на някои образователни платформи за представяне на единиците резултати от ученето, като в заключение беше отбелязано, че това не може да бъде единствения начин за усвояване на знания умения и компетентности, заложени в държавните образователни стандарти.

Уебинара завърши с оживена дискусия по поднесената информация. Пълния запис на уебинара може да бъде намерен на следния линк: http://ecvet.hrdc.bg/news/webinar-recording-13-05-2020/.

Презентациите от събитието

Наръчник за качеството при образователната мобилност

ECVET –инструмент в подкрепа на краткосрочната мобилност в ПОО

Съвременни методи за интерактивно дистанционно обучение в ПОО


Дейности и събития през 2019 г.


Информационен ден ECVET и сектор „ПОО“ на КД1 на Програма „Еразъм+“

Информационен ден за популяризиране на добрите практики от прилагането на ECVET в България

Информация от конференцията

Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET

Обществена консултация за оценка на Препоръка на Съвета относно валидирането

Националният ECVET  форум за 2019 г. е проведен в на 20 и 21 юни в Ротердам, Холандия.

Материалите от форума са достъпни на следния линк: http://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/20-21-june-2019-annual-ecvet-forum-netherlands

Национална конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

На 18 юни 2019 г. в град София се проведе Националната конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet.
Конференцията се провежда 10 години след 18 юни 2009 г. – денят, в който е приета Препоръката за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) от Европейския парламент и Съвета на Европа. Разработването на „единици резултати от учене“ в държавните образователни стандарти по професии и въвеждането на процедура по валидиране са част от промените, реализирани в системата на ПОО в България до голяма степен като резултат от прилагането на тази препоръка. Въздействието на препоръката върху системата на професионално образование и обучение беше представено от доц. Силвия Цветанска и инж. Емилияна Димитрова.

10 години ECVET – възможности за развитие в бъдеще

„Принципите на Европейската система за професионално образование и обучение(ECVET) и обучението чрез работа“

Семинар за професионално развитие на тема „Принципите на европейската кредитна система за професионално образование и обучение /ECVET/ и обучението на работното място“ бе организиран от Националната координационна точка(НАПОО) и финансовата подкрепа на Центъра за развитие на човешките ресурси. ЕCVET има за цел да улесни признаването и натрупването на умения, свързани с работата и на знания, придобити по време на престой в друга страна. ECVET цели също така по-добра съвместимост между различните системи на професионално образование и обучение в Европа и не на последно място има за цел да даде на хората по-голям контрол над тяхното професионално образование и обучение, както и да направи придвижването в различни страни и учебни среди по-привлекателно. На семинара бяха представени добри практики от прилагане принципите на ECVET чрез мобилностите, организирани по Програмата Еразъм+.
В работата на семинара участие взеха доц. д-р Силвия Цветанска – национален ECVET експерт, СУ „Св. Климент Охридски“; Пенка Николова – национален ECVET експерт; инж. Емилияна Димитрова – национален ECVET експерт и председател на НАПОО; Галина Евденова – началник на РУО гр. Враца; Надежда Богданова – главен експерт в Агенция по заетостта; представители на Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Ивано Рилски“, гр. Перник

Презентации от събитието:

Обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано от Агенцията по заетостта

ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ОПИТА НА БЪЛГАРИЯ

Стратегически модел за модернизиране на професионалното образование и обучение чрез WBL – базирано на работа обучение

Основни принципи на ЕCVET и ролята им за повишаване на възможностите за обучение на работното място

Какво е ECVET 10 г. след приемане на Препоръката за създаването на Европейската кредитна система за ПОО


 

 

Дейности и събития през 2018 г.Дейности и събития през 2017 г.


 

Дейности и събития през 2016 г.


 

Дейности и събития през 2015 г.


 

Архив

Архив на по-стари дейности и събития