ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ

Дейности и събития през 2019 г.

Информационен ден ECVET и сектор „ПОО“ на КД1 на Програма „Еразъм+“

Информационен ден за популяризиране на добрите практики от прилагането на ECVET в България

Информация от конференцията

Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET

Обществена консултация за оценка на Препоръка на Съвета относно валидирането

Националният ECVET  форум за 2019 г. е проведен в на 20 и 21 юни в Ротердам, Холандия.

Материалите от форума са достъпни на следния линк: http://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/20-21-june-2019-annual-ecvet-forum-netherlands

Национална конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

На 18 юни 2019 г. в град София се проведе Националната конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet.
Конференцията се провежда 10 години след 18 юни 2009 г. – денят, в който е приета Препоръката за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) от Европейския парламент и Съвета на Европа. Разработването на „единици резултати от учене“ в държавните образователни стандарти по професии и въвеждането на процедура по валидиране са част от промените, реализирани в системата на ПОО в България до голяма степен като резултат от прилагането на тази препоръка. Въздействието на препоръката върху системата на професионално образование и обучение беше представено от доц. Силвия Цветанска и инж. Емилияна Димитрова.

10 години ECVET – възможности за развитие в бъдеще

„Принципите на Европейската система за професионално образование и обучение(ECVET) и обучението чрез работа“

Семинар за професионално развитие на тема „Принципите на европейската кредитна система за професионално образование и обучение /ECVET/ и обучението на работното място“ бе организиран от Националната координационна точка(НАПОО) и финансовата подкрепа на Центъра за развитие на човешките ресурси. ЕCVET има за цел да улесни признаването и натрупването на умения, свързани с работата и на знания, придобити по време на престой в друга страна. ECVET цели също така по-добра съвместимост между различните системи на професионално образование и обучение в Европа и не на последно място има за цел да даде на хората по-голям контрол над тяхното професионално образование и обучение, както и да направи придвижването в различни страни и учебни среди по-привлекателно. На семинара бяха представени добри практики от прилагане принципите на ECVET чрез мобилностите, организирани по Програмата Еразъм+.
В работата на семинара участие взеха доц. д-р Силвия Цветанска – национален ECVET експерт, СУ „Св. Климент Охридски“; Пенка Николова – национален ECVET експерт; инж. Емилияна Димитрова – национален ECVET експерт и председател на НАПОО; Галина Евденова – началник на РУО гр. Враца; Надежда Богданова – главен експерт в Агенция по заетостта; представители на Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Ивано Рилски“, гр. Перник

Презентации от събитието:

Обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано от Агенцията по заетостта

ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ОПИТА НА БЪЛГАРИЯ

Стратегически модел за модернизиране на професионалното образование и обучение чрез WBL – базирано на работа обучение

Основни принципи на ЕCVET и ролята им за повишаване на възможностите за обучение на работното място

Какво е ECVET 10 г. след приемане на Препоръката за създаването на Европейската кредитна система за ПОО

 

 


Дейности и събития през 2018 г.


Дейности и събития през 2017 г.


 

Дейности и събития през 2016 г.


 

Дейности и събития през 2015 г.


 

Архив

Архив на по-стари дейности и събития


● Публикувано на 16.07.2015 ● Последна редакция 02.12.2019●