Внедряване на eвропейски инструменти и практики в националните системи за ПОО

лого програма Леонардо да ВинчиПроектът „Внедряване на европейски инструменти и практики в националните системи за ПОО” е финансиран със средства по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност „Мобилност“.

Темата на проекта е в синхрон със стратегическите европейски приоритети – повишаване привлекателността и адекватността на професионалното образование и обучение (ПОО), изграждане на гъвкави пътеки за придобиване на професионална квалификация, насърчаване на мобилността на обучаеми и обучители в ПОО, и др.

Партньори по проекта са:
Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), инициатор, България
Федерален институт за професионално образование и обучение (BIBB) – приемаща организация, Германия
Национален институт за професионално образование и обучение (CPI), приемаща организация, Словения

Изборът на партньори със сходен предмет на дейност и значителен напредък в прилагането на Европейските инструменти и практики в ПОО ще допринесе за повишаване капацитета на НАПОО във връзка с тяхното постепенно въвеждане в националната система за ПОО.
Проектът е предназначен за експерти от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), като неговият основен принос ще бъде да обогати техните знания, умения и компетентности, свързани с новите потребности и предизвикателства, произтичащи от необходимостта постепенно да се внедряват Европейските инструменти и практики в националните системи за ПОО.

Основната цел на проекта е:
Да се обмени опит и да се проучат подходи и модели за изграждане на национални системи за осигуряване на качество в ПОО, трансфер на кредити, валидиране на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене в ПОО;
Да се проучат прилаганите механизми за включване и координиране на отговорните институции и организации в създаването на предпоставки за въвеждането на Европейските инструменти и практики в националните системи за ПОО.

Основните теми предмет на дискусия по време на обмена са:
Национални системи за ПОО
Роля, място и функции на организациите партньори в националните системи за ПОО
Осигуряване на качество в ПОО – европейски и национални измерения
Подходът, основан на „единици резултати от ученето“ и неговото приложение в разработването на стандарти за ПОО
Прилагани подходи за осигуряване на качество в ПОО
Институционална рамка, отговорности, ангажименти, постижения и трудности в прилагането на Европейските Инструменти и практики в ПОО
Постижения в разработването на национална рамка за осигуряване на качество в ПОО
Състояние на процеса по въвеждане на Европейска система за трансфер на кредити в ПОО (ECVET)
Постижения и проблеми във въвеждането на ECVET
Политики за насърчаване Ученето през целия живот – Валидиране на знания, умения и компетентности, придобити по неформален и самостоятелен път

Резултати:

Представяне на резултатите по проект
„Внедряване на европейски инструменти и практики в националните системи за ПОО“ на заседание на Управителния съвет на НАПОО на 18.05.2012 г., проведено в Българска стопанска камара

На 18.05.2012 г. на заседание на Управителния съвет (УС) на НАПОО бяха представени резултатите от проведената мобилност на втори поток ползватели по проект „Внедряване на европейски инструменти и практики в националните системи за ПОО“. Мобилността се състоя в периода 18.03.-24.03.2012 г. в гр. Бон, Германия с приемаща организация Федерален институт за професионално образование и обучение (BIBB). Членовете на УС бяха запознати с целите и задачите на проекта, работната програма, очакваните и постигнатите резултати, посетените институции и възможностите за сътрудничество между НАПОО и BIBB.

 

Представяне на резултатите по проект
„Внедряване на европейски инструменти и практики в националните системи за ПОО“ на заседание на Управителния съвет на НАПОО на 21.03.2012 г.

На 21.03.2012 г. на заседание на Управителния съвет (УС) на НАПОО бяха представени резултатите от проведената мобилност на първи поток ползватели по проект „Внедряване на европейски инструменти и практики в националните системи за ПОО“. Мобилността се състоя в периода 5.03.-12.03.2012 г. в гр. Любляна, Словения с приемаща организация Национален институт за професионално образование и обучение (CPI). Членовете на УС бяха запознати с целите, задачите на проекта, работната програма, посетените институции и възможностите за оползотворяване на резултатите от проведената мобилност.

 

В периода 18.03.-24.03.2012 г. петима експерта от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) взеха участие като ползватели по проект „Внедряване на европейски инструменти и практики в националните системи за ПОО”.

Това бе вторият обмен на специалисти в областта на ПОО (VETPRO), реализиран в рамките на проекта. Приемаща организация бе Федерален институт за ПОО (BIBB), Германия.
Проектът е финансиран със средства по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност „Мобилност“.
По време на мобилността в BIBB, следните институции бяха посетени:

– Федерален институт за ПОО (BIBB), като организация-домакин
– Център за професионално обучение към Камарата на занаятчиите в гр. Кьолн/Презентация
– Център за професионално обучение към Федерацията на строителната индустрия в гр. Керпен
– Международен център за техническо и професионално образование и обучение, UNESCO-UNEVOC

 

Презентации, представени от експерти в BIBB:

Digital Media / Distance Learning / Training Staff
The German Network for International VET Co-operation
BIBB
Presentation by Section 2.1 “Vocational Training Supply and Demand Training Participation”
Trainingcenter Butzweilerhof

Презентации, представени от експертите на НАПОО:

Презентация „Система за ПОО в България и ролята на НАПОО“
Презентация „Прилагане на Европейските инструменти и практики в националната система за ПОО– настояща ситуация, проекти, дейности, инициативи“

 

В периода 05.03.-12.03.2012 г. петима експерта от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) взеха участие като ползватели по проект „Внедряване на европейски инструменти и практики в националните системи за ПОО”.

Това бе първият обмен на специалисти в областта на ПОО (VETPRO), реализиран в рамките на проекта. Приемаща организация бе Национален институт за ПОО (CPI), Словения.
Проектът е финансиран със средства по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност „Мобилност“.
По време на мобилността в CPI, бяха посетени следните институции:

– Национален институт за ПОО (CPI), като организация-домакин/Представени презентации от експерти в CPI
– Училищен център Веление
– Агенция по заетостта в Словения
– Институт за обучение на възрастни в Словения

Презентации, представени от Национален институт за професионално образование и обучение:
Институт за професионално образование и обучение – Р Словения
Словенската кредитна система в професионалното образование
Професионално ориентиране в Словения
Осигуряване на качеството в словенското професионално образование и обучение
Професионалните стандарти като основа на ПОО и акредитация на неформалното учене

 

На 21.11.2011 г. (понеделник) от 15:00 часа в Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) бе проведена информационна среща по проект „Внедряване на европейски инструменти и практики в националните системи за ПОО” – програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност” – договор № 2011-1-BG1-LEO03-04852.

Информационната среща бе предназначена за служителите от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране” на НАПОО.
Целта на събитието бе служителите от НАПОО да се запознаят с:
– организацията и управлението на проекта;
– целите и задачите на проекта;
– партньорите по проекта;
– темите за дискусия по време на мобилността;
– начина на подготовка на ползвателите за участие в мобилността;
– процедурата за информиране и подбор на ползвателите;
– финансови въпроси.

Програма на информационната среща

Информационна среща – презентация

 

 


● Публикувано на 20.11.2011 ● Последна редакция 01.06.2015●