ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ КЪМ НАПОО

⭐ ЧЗВ от кандидати за лицензиране

 

Желаем да лицензираме център за професионално обучение и да провеждаме обучение по професия „Х“, за която няма утвърден държавен образователен стандарт. Какви са възможностите?

Лицензиране на ЦПО за обучение по дадена професия/специалност се извършва, само ако за съответната професия от Списъка на професиите за  Още →

Къде мога да проверя на какви критерии трябва да отговарят преподавателите в ЦПО и какви са изискванията към материалната база?

Тази информация може да откриете в Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия, който се утвърждава с
Още →

⭐ ЧЗВ от кандидати за лицензиране – ЦИПО

Ние сме кариерни консултанти и предлагаме услуги за ориентиране. Какви ще бъдат ползите от това да лицензираме Център за информация и професионално ориентиране към нашата компания?

Ние сме кариерни консултанти и предлагаме услуги за ориентиране. Какви ще бъдат ползите от това да лицензираме Център за информация Още →

⭐ ЧЗВ от лицензирани центрове

С какъв медицински документ кандидатът за професионално обучение в ЦПО удостоверява, че професията по която желае да се обучава не му е противопоказна?

Съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински Още →

Какво да се запише в задължителните реквизити за идентификация в документите, удостоверяващи професионално обучение/документ за професионална квалификация, когато лицето няма ЕГН и ЛНЧ?

Какво да се запише в задължителните реквизити за идентификация в документите, удостоверяващи професионално обучение/документ за професионална квалификация, когато лицето няма Още →

С какъв медицински документ кандидатът за професионално обучение в ЦПО удостоверява, че професията по която желае да се обучава не му е противопоказна?

Съгласно чл. 14, ал.3 от Закона за професионалното образование и обучение здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ Още →

Подготвям учебните планове и учебните програми, но не мога да намеря информация относно избираемата подготовка, която е част от структурата на учебния план. Необходимо ли е да поставям избираеми предмети? Ако това е нужно, то тогава възможно ли е да поставя един предмет, който да е избираем?

Учебният план се разработва в съответствие с изискванията на ЗПОО, с варианта на съответната рамкова програма за обучение на лица, Още →

⭐ ЧЗВ-общи

Как може да се провери дали към момента на издаване на Свидетелство за професионална квалификация, Центърът за професионално обучение, който го е издал, е имал легитимна лицензия?

Проверката може да направите в публичния регистър, който се намира в интернет – страницата на НАПОО. За проверката е необходимо Още →

Срокът за издаване на документите от ЦПО е следният:

  • За Удостоверение за професионално обучение – 7 (седем) дни от датата на протокола за резултата от изпит за придобиване на професионална квалификация;
  • За Свидетелство за професионална квалификация – 14 (четиринадесет) дни от датата на протокола за резултата от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.