Новини

До ръководителите на ЦПО и потребителите на сайта на НАПОО

Възможни затруднения в кореспонденцията с НАПОО по електронната поща
Във връзка с подмяна на мейлсървъра на НАПОО е възможно затруднение в кореспонденцията с НАПОО в периода 06-10.03.2021… Пълен текст »


Публикувано на: 05.03.2021

Онлайн карта на услуги по кариерно ориентиране

На вниманието на Центровете за информация и професионално ориентиране, както и центровете за професионално обучение представяме безплатна онлайн карта, част от платформата за кариерни Пълен текст »


Публикувано на: 04.03.2021

Участие на НАПОО в отчетно-дискусионна среща на Асоциацията на козметиците в България

На 1 март се състоя Първа отчетно-дискусионна среща на Асоциацията на козметиците в България. Асоциацията активно си сътрудничи с НАПОО по въпроси, свързани с разработването и актуализирането на държавни образователни… Пълен текст »


Публикувано на: 02.03.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“

В брой № 17 на Държавен вестник от 26.02.2021 г. е обнародвана Наредба № 1 от 5-ти февруари 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС)  за придобиване на квалификация по професия  522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и Пълен текст »


Публикувано на: 26.02.2021

На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО и ЦИПО

Във връзка с установен технически проблем при изпращане на електронна поща от сървъра на НАПОО към сървъра на mail.bg, препоръчваме Ви в Информационната система на НАПОО в профила на своя център да въведете друг алтернативен електронен адрес за… Пълен текст »


Публикувано на: 24.02.2021

Проекти на нормативни документи

Публикувано на 05.02.2021 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение
Доклад с мотиви
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието
Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МСПълен текст »


Публикувано на: 05.02.2021

Публикация на CEDEFOP и OECD относно бъдещето на стажовете

Пандемията с COVID-19 доказа колко важно е системите за образование и обучение да бъдат гъвкави и адаптивни към променящите се условия на съвременния свят. Сериозната трансформация на пазара на труда е факт и изисква ускорено приемане на нововъзникващите технологии и нови форми на организация на… Пълен текст »


Публикувано на: 22.01.2021

Валидирането – видими компетентности за пазара на труда

В свой доклад от м. май 2020 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) препоръчва насърчаване на валидирането като една от мерките за адаптиране на професионалното обучение към новите променящи се условия заради кризата с… Пълен текст »


Публикувано на: 31.12.2020

Нова правна основа на Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството (EQAVET)

EQAVET

На 24 ноември 2020 г. Съветът на Европа прие Препоръка относно професионалното образование и обучение (ПОО) за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и устойчивост. Тази препоръка включва… Пълен текст »


Публикувано на: 30.12.2020

Иновации и цифровизация: Доклад на работната група към Европейската комисия „Образование и обучение 2018-2020“

Иновациите и цифровизацията в обучението играят ключова роля в екологичния и цифровия преход, както и за възстановяването и устойчивостта на Европа след пандемията от COVID-19.
В окончателния доклад на работната група за ПОО към ЕК е представена единна визия с две гледни точки и осем извода как може да бъде изграден капацитетът на системите за ПОО за прилагане на нови подходи към иновациите и… Пълен текст »


Публикувано на: 29.12.2020

Изменения в Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Със заповед на министъра на образованието и науката № РД-09-3574/21.12.2020 г. Списъкът на професиите за професионално образование и обучение, в частта относно професионално направление код 863 „Военно дело и отбрана“ се изменя и допълва както следва:
Пълен текст »


Публикувано на: 23.12.2020