Новини

Резултати от анкета за оценяване на страницата на НАПОО в Интернет

Уважаеми потребители,
Имаме удоволствието да Ви информираме за резултатите от проведената от НАПОО анкета, която беше достъпна за попълване до 31.10.2020г.
Благодарим на… Пълен текст »


Публикувано на: 16.11.2020

Национална конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

На 12.11.2020 г. по време на Европейската седмица на професионалните умения при сериозен интерес се проведе Националната конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“.
Конференцията се организира благодарение на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNetПълен текст »


Публикувано на: 13.11.2020

Европейска седмица на професионалните умения: работни места за бъдещето чрез ПОО

Днес екологичният и цифровият преход променят начина ни на живот, работа и взаимодействия, а епидемията от COVID-19 рязко ускори повечето от тези промени.
Силното въздействие на пандемията върху пазара на труда за милиони хора в Европа ясно… Пълен текст »


Публикувано на: 11.11.2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствие от името на Националната агенция за професионално образование и обучение да поканя Вас или Ваш представител на Национална конференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“Пълен текст »


Публикувано на: 10.11.2020

Предложение за Препоръка на Съвета относно ПОО

Предложението за Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост е част от текущото прилагане на Европейския стълб на социалните… Пълен текст »


Публикувано на: 06.11.2020

Национална ЕCVET конференция на тема „ECVET и останалите инструменти за прозрачност на образованието и обучението в страната”

европейска кредитна система

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Национална онлайн конференция на тема „ECVET и останалите инструменти за прозрачност на образованието и обучението в… Пълен текст »


Публикувано на: 02.11.2020

До директорите на лицензираните ЦПО

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране,
Традиционно НАПОО организира информационни дни за консултиране на ЦПО  по актуални… Пълен текст »


Публикувано на: 23.10.2020

Габрово популяризира ученето през целия живот

Национални дни за учене през целия живот - Габрово

От 7 до 9 октомври в град Габрово се проведоха Национални дни за учене през целия живот. Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския… Пълен текст »


Публикувано на: 13.10.2020

Напредък в прилагането на Националните квалификационни рамки в страните от Европейския съюз

В своя публикация от края на м. септември 2020 г. Европейският център за развитие на професионалното образование (CEDEFOP) прави преглед на новите моменти в приложението на Националните квалификационни рамки в… Пълен текст »


Публикувано на: 13.10.2020

Уважаеми колеги,

ECVET

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в информационния уеб базиран семинар за европейския инструмент, свързан с професионалното образование и обучение „ЕCVET – инструмент за признаване на квалификации… Пълен текст »


Публикувано на: 12.10.2020

Обява за  обществена поръчка

Във връзка с дейности по проект „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 е обявена Обществена поръчка през ЦАИС-ЕОП „Доставка на компютърно оборудване и периферна техника“ по… Пълен текст »


Публикувано на: 05.10.2020

Ключови компетентности в началното професионално образование и обучение: дигитални компетентности, многоезикова компетентност и езикова грамотност

Публикувано е проучване на CEDEFOP (Септември, 2020 г.) за ключовите компетентности в началното професионално образование и обучение (https://www.cedefop.europa.eu/files/5578_en.pdf).
Проучването прави преглед на ключовите… Пълен текст »


Публикувано на: 30.09.2020

ПРОУЧВАНЕ НА ЕК ВЪВ ВРЪЗКА С ПАКТ ЗА УМЕНИЯ

Пактът за умения на Европейската комисия е нов модел за умения, който ще помогне за справяне с предизвикателствата на COVID-19, както и да се изпълнят амбициозните цели по пътя за възстановяване на икономиката и изпълнението на Промишлената стратегия на ЕС и на Зеленият и цифров… Пълен текст »


Публикувано на: 24.09.2020

Уважаеми граждани,

НАПОО продължава да работи активно, за да осигури предоставянето на актуална информация на интернет страницата си, както и да подобрява непрекъснато административните услуги, които предоставя в рамките на своите… Пълен текст »


Публикувано на: 18.09.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Търговски представител”

В брой № 79 на Държавен вестник от 08.09.2020 г. е обнародвана Наредба № 22 от 11-ти август 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Търговски представител“Пълен текст »


Публикувано на: 14.09.2020