Новини (Page 2)

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение, по предложение на председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение, одобрено от УС на

На 13.12.2019 г. на официална церемония в конферентния център на Капитал Форт бяха обявени победителите в конкурса за добри практики в администрацията, организиран от Института по публична администрация. В конкурса са кандидатствали 40 практики в три категории – Управление на

На Интернет страницата на CEDEFOP е публикуванa новa база данни с информация за системите за професионално образование и обучение (ПОО) в страните от Европейския съюз, Исландия и Норвегия.
Политици, социални партньори, изследователи и други заинтересовани страни имат възможност да правят сравнение между специфики в националните системи за

Националната агенция за професионално образование и обучение актуализира Стратегията на Агенцията за периода 2019-2021 г. Актуализираната стратегия „НАПОО 2019-2021“ е документ, който е продължение на Стратегически проект „НАПОО 2020“, чиято основна цел е да конкретизира целите на европейските и националните политики в

Анализът на СППОО e подготвен от НАПОО в изпълнение Решение на Консултативния съвет за професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката от 25.06.2019 г. и в съответствие със задание на Министерството на образованието и науката.
Анализът съдържа

Със заповед на Министъра на образованието и науката № РД-09-2973/28.11.2019 г. Списъкът на професиите се допълва както следва:
1. Към професионално направление 524 „Химични технологии и продукти“ се добавя нова професия с код 524030 „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ със специалност код 5240301 „Осигуряване на продуктова информация“- трета степен на професионална

На 21 ноември 2019 г. в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси се проведе информационен ден за популяризиране на добрите практики от прилагането на ECVET в България и за възможностите по програма „Еразъм+“.
Събитието откри Вася Арсенова, главен секретар на

В бр. 91 на Държавен вестник от 19.11.19 г. е обнародвана Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на

На 30 и 31 октомври 2019 г. се проведе Семинар за прилагане на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) на национално ниво за периода 2018-2020, организиран от Министерството на образованието и науката.
НКР в България е приета с Решение на Министерския съвет (РМС) № 96/02.02.2012 година и в последните години се утвърди като инструмент за класификация на квалификациите съгласно набор от критерии за достигнати конкретни нива в процеса на обучение в
европейска кредитна система

Националната агенция за професионално образование и бучение, като координационна точка по прилагане на европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение – ECVET, съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси организират информационен ден за популяризиране на добрите практики от прилагането на системата на ECVET в

Двойно повече участници в сравнение с миналата година ще се включат в Седмицата на професионалните умения в България, която ще се проведе от 28 до 31 октомври 2019 г. Събитията се организират от Министерство на образованието и науката за четвърта година и са част от инициативата „Eвропейска седмица на професионалните

На 22.10.2019 г. в НАПОО се проведе кръгла маса на тема „СППОО – мост между професионалното образование и обучение и пазара на труда“.
На събитието взеха участие представители на академичната общност, министерства и социални партньори.
По време на Кръглата маса бяха дискутирани следните теми:
• Роля на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)

В периода 14-18 октомври 2019 г. се проведе четвъртото издание на „Европейската седмица на професионалните умения“ в гр. Хелзинки, Финландия. Основната цел на събитието беше да се популяризира ролята на професионалното образование и обучение като желан избор за всички категории учащи –

Новата покана за набиране на проектни предложения в сферата на професионалното образование и обучение „Центрове за високи постижения“ (Call EACEA / 33/2019) е публикувана на 15 октомври. Целта на поканата е да подпомогне създаването и развитието на платформи за транснационално сътрудничество на центровете за високи постижения за свързване на
европейска кредитна система

На 17 октомври 2019 г. Центърът за развитие на човешките ресурси, съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за

Във връзка с осъществяване на дейностите на Министерството на образованието и науката като национален компетентен орган по прилагане на Препоръката на Съвета на ЕС относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот на национално ниво за периода 2018-2020 г. на 31.10.2019

Конференцията в Ловеч на 15 октомври 2019 г. се организира в рамките на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet, чийто представител за България е НАПОО.
Ще бъдат представени доклади, изследвания и

Уведомяваме Ви за изменения и допълнения в Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ, бр.77 от 01.10. 2019 г. Съществени промени в

Конференцията в Кюстендил на 8 октомври 2019 г. се организира в рамките на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet, чийто представител за България е НАПОО.
Ще бъдат представени доклади, изследвания и

Центърът за развитие на човешките ресурси съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България организира поредното за 2019

В броеве № 71 и № 72 на Държавен вестник от 2019 г. са обнародвани Наредбите на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професиите:„Данъчен и митнически посредник“

Предстои провеждането на 4-то поредно издание на „Европейската седмица на професионалните умения“, предвиждащо серия от събития през цялата година и в цяла Европа с кулминация в периода 14 – 18 октомври 2019 г. в Хелзинки, Финландия. Инициативата цели да популяризира Професионалното образование и обучение като възможност за млади и възрастни обучаеми да открият своите таланти и да повишат възможностите си за реализация на пазара на

На 26.09.2019 г. за четвърта поредна година ще се проведе Европейски ден без загинали на пътя, познат в страната ни под наименованието EDWARD (European Dау Without А Road Death) под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!”

В брой № 70 на Държавен вестник от 03.09.2019 г. е обнародвана Наредба № 17 от 23-ти август 2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“

Информираме Ви, че на сайта за обществени консултации www.strategy.bg, на следния линк: http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4639 е публикуван Проект на Наредба за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация. В случай, че имате идеи и

Уведомяваме Ви, че Въпросниците за актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение, публикувани на 18.08.2019 г., ще останат активни. Всеки, който проявява интерес, може да сподели мнението си! Разчитаме на Вашата активност и очакваме конструктивните Ви предложения! Въпросници по области на образование:ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНАЗДРАВЕОПАЗВАНЕИЗКУСТВААРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВОИНФОРМАТИКАОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДАПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Предлагаме на Вашето внимание Практическото ръководство за дуалното обучение , реализирано с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез тематичен фонд за проекта: “Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система”.
Ръководството е изготвено в резултат на натрупания опит по проекта

Инициативата е част от европейския проект FUTURE и има за цел да насърчи, отличи и популяризира иновативни инструменти, интерактивни игри (традиционни и дигитални), платформи и др. методи за кариерно ориентиране, информиране и консултиране, базирани на игри.
Конкурсът е насочен към специалисти по кариерно консултиране във всички сфери на образованието и обучението от цяла

Във връзка с решение на Консултативния съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката и стартиралия процес за актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), НАПОО отправя покана за попълване на уеб базирани

В брой 63 от 09.08.2019 г. е обнародвана Наредба № 16 от 1-ви август 2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Авиационен техник“.
Публикуваният Държавен образователен стандарт (ДОС) е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална

Националната агенция за професионално образование и обучение в качеството си на национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) Ви информира, че Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК и секретариата на ECVET мрежата стартират открита обществена консултация в подкрепа на оценката на Препоръката на Съвета от 20 декември 2012

Стартира процес по анализ и изменение при необходимост на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по инициатива на  Консултативния съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката. Изготвянето на анализа ще се координира от Националната агенция по професионално образование и

Информираме Ви, че от 19.07.2019 г., е качен нов модул „Издаване на дубликати“ в ИС на НАПОО. В интерфейса на ЦПО иконата „Издаване на дубликати“ се намира в Секция Професионално обучение. В интерфейса на НАПОО иконата е в секция „Курсове, предлагани от

На 18 юли 2019 г. НАПОО организира информационен ден.
Бяха дискутирани измененията в нормативните документи, свързани с дейността на ЦПО, процедурата за последващ контрол на НАПОО и др.
Презентации от информационния ден:
Указания за попълване на

Резултати от анкета сред Центровете за професионално обучение
През м. юни 2019г. Националната агенция за професионално образование и обучение публикува на интернет страницата си анкета за проучване мнението на представителите на Центровете за професионално обучение (ЦПО).
Анализът на резултатите от анкетирането показва следните основни изводи:

НАПОО подготви Анализ на резултатите от последващия контрол, осъществен от Агенцията за първото полугодие на 2019 г. на основание чл. 49в от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
Моля всички директори, преподаватели и др. заинтересовани страни да се запознаят с констатациите от

На 18.07.2019 г. (четвъртък) НАПОО организира информационен ден в гр. София с лицензираните ЦПО. Събитието ще се проведе в обучителен център Project Lab, с адрес: гр. София, бул. Мария Луиза № 58 от 14.00 ч. до 17.00

На 18 юни 2019 г. в град София се проведе Националната конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet.
На конференцията участваха представители на Министерство на образованието и
ECVET

На 18 юни се навършват 10 години от публикуването на Препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски кредитни системи за професионално образование и обучение (ECVET), в която са посочени общите принципи на ECVET, подробни технически спецификации за ECVET и са препоръчани мерки за по-широко популяризиране и прилагане на ECVET от всички

На 18 юни 2019 г. в град София, Хотел Форум, бул. “Цар Борис III” 41 НАПОО организира Национална конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“ като част от дейностите на европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet .
Традиционно на конференцията ще бъде представена ролята и дейността на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение

На 7 юни Националната агенция за професионално образование и обучение прие делегация от Република Таджикистан с представители от Комитета по наука, образование, културни и младежки политики, Института по труда, миграцията и заетостта, Държавен център за обучение на възрастни, Министерство на образованието и

На 06.06.2019 г. в НАПОО беше проведена работна среща с делегация от Република Северна Македония – представители на Национален център за образование на възрастни. Работната среща беше организирана в рамките на дейност „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ на Европейската

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, публикува на 13 февруари 2019 г., доклад „Готови за бъдещето системи за обучение на възрастни“. Базирайки се на проучвания в страните-членки на ОИСР, са изведени основни изводи и предизвикателства за бъдещото развитие в областта на обучението на

Кратка информация за състоянието на системата на ПОО във всякка от държавите в ЕС, Исландия и Норвегия може да бъде намерена в публикациите Spotlight on VET -2018, публикувани на страницата на CEDEFOP в Интернет и разработени като част от дейността на мрежата

Публикувано е резюме на български език на доклада „Насърчаване на ученето за възрастни на работното място“, изготвен от работната група към Европейската комисия по рамката „Образование и обучение 2020“ относно ученето за възрастни (2016-2018 г.).
В рамките на мандата 2016-2018

Със заповед № РД 09-997/02.04.2019г. на Министъра на образованието и науката е утвърдена програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на

Промените в Европас, в следствие на Решение (ЕС) 2018/646 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“), целят подпомагане на прозрачността и разбирането на уменията и

Обнародвани са следните Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите: – Наредба № 10 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Карвинг-декоратор“, брой: 23, от дата 19.3.2019

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-03-6/27.03.2019 г. на Председателя на НАПОО,
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и

Четвъртото издание на Европейската седмица на професионалните умения, ще се проведе от 14 до 18 октомври 2019 г. в Хелзинки (Финландия). На събитието ще се представят много възможности в сферата на ПОО, които имат за цел да разкрият професионалния потенциал на всеки чрез комбиниране на теория и

Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, с подкрепата на Националната агенция за професионално образование и обучение в качеството й на Национална координационна точка по прилагането на ECVET – Препоръката от 2009 г., организират първия за 2019 г. работен семинар за професионалното развитие на тема: „Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място”

В брой 22 от 15.03.2019 г. са обнародвани следните Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
• Наредба № 8 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Екскурзовод“ – със специалности от трета и четвърта степен на професионална квалификация – http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135502
• Наредба № 9 от 8 февруари 2019

Наредба № 7 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Спортен масажист“ е обнародвана в брой 20 от 08.03.2019 г.
Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на специалисти от професионалната област, съгласуван е с експерти от Експертната комисия по „Здравеопазване и спорт“ и включва: изискванията към кандидатите за

Лицата, обучавани за придобиване на квалификационна група по безопасност, трябва да притежават изискваните за съответната квалификационна група образование и стаж при спазване на изискванията на  Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ)

В брой 18 от 01.03.2019 г. е обнародвана Наредба № 6 от 4 февруари 2019 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Еколог“ – със специалности от втора и трета степен на професионална

Обнародвани са следните Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
• Наредба № 2 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и

През 2018 г. е подготвена и публикувана онлайн анкетна карта за оценка на осъществявания от НАПОО последващ контрол на  ЦПО (https://www.navet.government.bg/bg/anketa-za-otsenka-na-osashtestvyavaniya-ot-napoo-posledvasht-kontrol-na-tspo/).
Отговорите на поставените в тази анкета въпроси целят подобряване на ефективността на дейността на

На вниманието на лицензираните центрове за професионално обучение! Уважаеми колеги, за Ваше удобство публикуваме Списъка на регионалните дистрибутори на задължителната документация с телефони и адреси за контакт.  

В брой 11 от 05.02.2019 г. е обнародвана Наредба № 1 от 24-ти януари 2019 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Администратор в хотелиерството“ – трета степен на професионална

В два поредни семинара, проведени на 29, 30 и 31 октомври и 13-14 декември 2018 г. експерти на НАПОО, МОН, представители на обучаващи институции, на заинтересовани страни и др. взеха участие в обучителни семинари по проект „Техническа помощ за осъществяване на българската НКР в

Уважаеми потребители,
Считано от 01.01.2019 г.  таксите за лицензиране се заплащат по нова банкова сметка:
IBAN: BG39UNCR76303100113330
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК БИЗНЕС ЦЕНТЪР БАТЕНБЕРГ

В брой 96 на Държавен вестник от 20.11.2018 г. е обнародвана Наредба № 25 от 7-ми ноември 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Асистент на лекар по дентална

От месец ноември в НАПОО е въведена възможността за електронно подаване и връчване на документи, чрез така наречената Система за сигурно електронно връчване.
Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване) замества класическия метод за доставка на документи при предоставяне на административни услуги от

Обнародвани са следните Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
• Наредба № 20 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор в минната промишленост“

В Държавен вестник, бр.92 от 6 ноември 2018г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за професионално образование и обучение. Промените са свързани основно с:
1. По-детайлно регламентиране на обучението чрез работа (дуалната система на обучение) като са посочени изискванията и възможностите за поддържане на квалификация  на наставника и на

В Държавен вестник с Наредба № 19 от 09 октомври 2018 г. е обнародван Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“ с включена към нея специалност „Системно програмиране“ – трета степен на професионална квалификация. Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на широк кръг специалисти с оглед на последните тенденции в дадената професионална област и включва: изискванията към кандидатите за

На 19-ти октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № 18 от 9-ти октомври 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Хотелиер“.
Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от съответните професионални области и включва: изискванията към кандидатите за

На 18 октомври 2018 г. град София беше домакин на III национална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО, като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение ReferNet. Събитието бе официално открито от

Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България е приета с РМС № 96/02.02.2012 г. НКР улеснява съпоставимостта и признаването на квалификациите в Европа, подпомага мобилността, допринася за повишаване качеството на обучението и насърчава валидирането и признаването на неформалното и самостоятелното

На 5 октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № 17 от 27 август 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“ Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от съответните професионални области и включва изискванията към кандидатите за
европейска кредитна система

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) като Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България съвместно с  Център за развитие на човешките ресурси  организират двудневна  конференция на тема: „ECVET на европейско ниво и разпространението му в България

На 2 октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № 14 от 27 август 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Организатор на спортни прояви и първенства“ Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от съответните професионални области и включва изискванията към кандидатите за

На 28 септември 2018 г. в Държавен вестник са обнародвани следните две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
„Инструктор по фитнес“ и „Помощник-инструктор по фитнес“
Наредба № 14 от 27 август 2018

Във връзка със задължението на лицензираните ЦПО за предоставяне на годишен доклад за самооценка на качеството чрез информационната система (ИС) на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), произтичащо от разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) Ви

На 21 септември 2018 г. в Държавен вестник са обнародвани следните две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
„Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност“ с включена специалност „Спортно-туристическа дейност“ – трета степен на професионална

В периода 10-12.09.2018г. екипът на специализираната администрация на НАПОО премина тридневен обучителен курс на тема: „Методи, техники и подходи за анализиране на професията и за определяне на профила на професията“. Обучението се реализира в изпълнение на проект по Оперативна програма „Добро управление“ с номер BG05SFOP001-2.006-0001: „Повишаване на ефективността в работата на служителите от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО чрез надграждане на специализираните

На 14 август 2018 г. са обнародвани в Държавен вестник Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите „Агроеколог“ с включена специалност „Агроекология“ – трета степен на професионална квалификация и „Спедитор-логистик“, включваща две специалности: „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Планиране и управление на логистични

В Портала за обществени консултации са публикувани следните проекти на наредби на държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии за обществено обсъждане:
• Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“;
• Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията

На 25.07.2018 г. между Националната агенция за професионално образование и обучение, представлявана от инж. Емилияна Димитрова и Българския съюз по заваряване (БСЗ), представляван от д-р инж. Марин Белоев, сключиха споразумение за осъществяване на последващ контрол (по чл. 49в от Закона за професионалното образование и обучение) на дейността на центровете за професионално

На 12 и 13 юли 2018 г. в гр. Благоевград се проведе кръгла маса на тема „Обучението на възрастни в реална работна среда – предизвикателства и решения“. Събитието беше част от Националната комуникационна стратегия за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа

Управителният съвет на НАПОО, на заседание проведено на 27.06.2018 г. прие 9 проекта на Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, разработени във вид на  „Единици резултати от учене“:

На 10.07.2018 г. Национална агенция за професионално образование и обучение участва в проведената под патронажа на президента на Република България кръгла маса на тема „Хората с увреждания, като ресурс на първичния пазар на труда – предизвикателства и решения“. Участниците в кръглата маса бяха приветствани от президента на Република България Румен

В изпълнение на разпоредбата на чл. 50, ал. 2 , т. 3 от  Закона за професионалното образование и обучение, публикуваме  Постановление № 111 от 25 юни 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от

В бр. 57 на ДВ е обнародвана Наредба № 2 от 22  юни 2018 г.  за документите за професионално обучение на лица,  навършили 16  години, издадена от министъра на  образованието  и науката.  Наредбата е в сила от 10.07.2018 г. и се издава на основание

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение е изготвен в изпълнение на разпоредбата на § 79 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22 ал. 8 от ЗПОО, на базата на подадените от ЦПО и ЦИПО годишна информация за дейността им през 2017 г. и годишни  доклади за самооценка на качеството през 2017 г.,  НАПОО подготви обобщени 

На 26 юни 2018 г. град Стара Загора беше домакин на VI-та регионална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение ReferNet.
Събитието бе официално открито от

Във връзка с проверката на Свидетелствата за професионална квалификация, издавани от ЦПО, Ви уведомяваме, че от 02.07.2018 г. в модула за проверка на документите в Информационната система на НАПОО ще могат да се прикачват свидетелства само с електронен

На 18-19 юни 2018 г. гр. Правец се състоя последното заседание на работната група Европа 2020 за професионално образование и обучение в гр. Правец, България. В събитието участваха представители на Националната агенция за професионално образование и обучение, Технически университет –

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) обявява конкурс за фоторазказ. Условията за участие са публикувани на сайта на центъра http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-back-third-yearНеобходимо е да се сформира екип, който да създаде фоторазказа и кратък текст (до 100 думи) към
EQAVET

На 20-21 юни в София се проведе Годишния Форум на Европейската мрежа за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET). Събитието беше организирано под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС.
На форума присъстваха представители на Европейската
европейска кредитна система

На 14-ти и 15-ти юни 2018 г. в гр. София, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе годишният ECVET форум на тема „Използване на ECVET за дългосрочна мобилност“. Във форума участваха над 150 чуждестранни гости, представители на повече от 30 страни от цяла

Третият международен конгрес на професионално образование и обучение на Швейцария се проведе от 6 до 8 юни 2018 г. във Винтертур, под мотото “Умения за заетост и кариера”. Дискутираните теми на конгреса бяха свързани с постоянната промяна и бързото дигитализиране в света на

Уважаеми дами и господа, Бихме искали да Ви информираме, че в периода на Българското председателство на Съвета на ЕС за първи път предстои да се проведе годишният ECVET форум за 2018 г. в гр. София, България. Събитието ще се състои на 14-ти и 15-ти юни 2018
refernet

На 6 юни 2018 г. в град Бургас се проведе V-та регионална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet.
На конференцията присъстваха представители на община

Политика за личните данни на НАПОО е разработена в изпълнение на  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива

На основание чл. 40б, ал.2 от ЗПОО издадените от ЦПО Свидетелства за професионална квалификация и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация се включват в Регистъра по чл. 42, т.11 от ЗПОО след проверка в Информационната система на НАПОО.
В изпълнение на цитираната разпоредба от началото на

В сайта за обществени консултации http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3448 е публикуван проект на Наредба за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, която се издава на основание чл. 17 в, ал. 2 от ЗПОО и касае дейността на лицензираните

В периода 11-13 април 2018 г. в Рим, Италия се проведе втора среща на работната група по Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. „Пътеки за повишаване на уменията: нови възможности за възрастните“.
В срещата взеха участие представители на

Брюксел, 12 април 2018 r. Днес държавите — членки на ЕС, приеха предложението на Комисията за преразглеждане на рамката „Европас“. Целта на това преразглеждане е да се опростят и модернизират образецът за автобиография „Европас“ и другите инструменти за умения така че да отговарят на изискванията на цифровата
европейска кредитна система

Уважаеми дами и господа, Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, с подкрепата на Националната агенция за професионално образование и обучение в качеството й на Национална координационна точка по прилагането на ECVET – Препоръката от 2009 г., организират втория за 2018

На вниманието на лицензираните центрове за професионално обучение! Уважаеми колеги, за Ваше удобство публикуваме Списъка на регионалните дистрибутори на задължителната документация с телефони и адреси за контакт

На 20 и 21 март 2018 г. в град Ларнака, Кипър се състоя работен семинар, организиран от европейската мрежа по прилагане на Препоръката за качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) към Европейската комисия. Темата на семинара беше Изграждане на система за качество при обучението на високите професионални квалификации (5 и 6 ниво по

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на чл.40б, ал.2 от Закона за професионално образование и обучение(ЗПОО), Ви уведомявам, че считано от 19 март 2018 г. в Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ влиза в действие нов модул „Регистър на издадените документи за професионална квалификация по

В изпълнение на чл. 40б, ал.2 от Закона за професионално образование и обучение, считано от 19 март 2018 година в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ започва да действа нов модул „Регистър на издадените документи за професионална

На 8-9 март 2018 г. в Хелзинки се състоя 21-та работна среща на група по прилагане на препоръката за изграждане на системата за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) към Европейскaта комисия, в която взе участие

НАПОО възобновява рубриката “Често задавани въпроси” на интернет страницата си. В нея сме публикували в достъпен вид отговори на въпросите, които най – често получаваме от граждани, кандидати за лицензиране и лицензирани центрове за професионално обучение.
Рубриката е отворена и за Ваше улеснение ще бъде периодично актуализирана с информация по всички въпроси от областта на професионалното образование и

Международният проект 540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP „H-CARE: „Европейски алианс на секторните умения в областта на обучението и стаж за продавач- консултанти в Здравеопазването и здравословното хранене“ (Програма за Учене през целия живот, Секторна програма „Леонардо да Винчи“), в който Националната агенция за професионално образование и обучение беше партньор съвместно с фирма „Згура М“ от България и с партньори от

Уважаеми дами и господа, Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, с подкрепата на Националната агенция за професионално образование и обучение в качеството й на Национална координационна точка по прилагането на ECVET – Препоръката, организират първото за 2018 г. събитие на тема: „ECVET workshop за напреднали върху практическите предизвикателства и представяне на възможностите за мобилности по КД1 към Програма

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) съвместно с Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа (ESI CEE), както и с експертната подкрепа на партньори от Италия, Испания и Белгия в рамките на проект е-CF Alliance (2015-2018) бяха разработени 15 пакета с обучителни модули за повишаване на компетентностите на ИКТ

Г-н Жан Артюи, председател на комисията по бюджет в Европейския парламент, беше на работна среща на 15.02.2018 г. в НАПОО. Тема на срещата беше възможността за осъществяване на дългосрочни стажове/практики на ученици, студенти и възрастни в предприятия в други държави. На срещата бяха дискутирани финансовите механизми и трудностите пред кандидатите за такава

С изменение на чл. 49б, ал. 2, т.4 и ал.11 на ЗПОО от 01.01.2018 г. се изисква обстоятелствата относно съдимостта на българските лица, представляващи и управляващи центровете за професионално обучение или за информация и професионално ориентиране да се установяват служебно от Националната агенция по професионално образование и

ЗАЯВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА на НАПОО
Във връзка със зачестили запитвания относно заявяването на задължителна документация през информационната система на НАПОО (ИС на НАПОО) напомняме, че подаването на заявките е както следва:
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТИРАЖ 2017

На 11 януари 2018 г. започна Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Българското председателство ще работи активно за модернизация на европейските образователни системи и учебни програми чрез насърчаване на разпространението на общите европейски ценности, на социалното приобщаване чрез формално и неформално

Предлагаме на Вашето внимание Годишен календар на дейностите на ЦПО през 2018 г. Календарът ще Ви послужи за ефективното организиране на дейността на ЦПО през календарната година в съответствие с изискванията на нормативната уредба – ЗПОО и подзаконовите нормативни актове, които имат отношение към дейността на лицензираните

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО и ЦИПО Уважаеми госпожи и господа, напомням Ви, че във връзка със задължението, произтичащо от разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение ДО 31 ЯНУАРИ НА 2018 ГОДИНА лицензираните центрове за професионално обучение и центрове за информиране и професионално ориентиране са длъжни чрез информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение ДА ПРЕДСТАВЯТ: Информация за извършената дейност през 2017

Националната агенция за професионално образование и обучение беше наградена в конкурса на Института по публична администрация в категорията „Технологични решения за открито управление“ в администрациите за 2017 г.
Специалната церемония, на която беше връчена на НАПОО Грамота за второ място в категорията „Технологични решения за открито управление“ в администрациите за 2017

На 05 декември 2017 г. в НАПОО се състоя среща с 21 представители на Френската асоциация за професионално образование и обучение в сектора на автомобилното обслужване ANFA, с посредничеството на Френско- българската търговска и индустриална камара. Голяма част от гостите са мениджъри на центрове за професионално
ReferNet

В периода 29-30 ноември 2017 г. в гр. Солун, Гърция се проведе 15-та ежегодна пленарна среща на националните представители и на 30-те партньори по рамковото споразумение на ReferNet за периода 2016-19.
От страна на България в срещата взеха участие Марияна

На 22 ноември 2017 г. се проведе Национална конференция за дуалното образование, организирана от МОН по българо-швейцарския проект ДОМИНО.
При откриването на форума заместник-министър председателят Томислав Дончев посочи като основно предизвикателство генерирането на взаимно доверие между институциите и бизнеса, както и осигуряването на активно участие на бизнеса в дуалното

В рамките на Европейската седмица на професионалните умения  в град София на 20 ноември 2017 г. се проведе втората Национална ReferNet конференция, организирана от НАПОО като национален координатор на мрежата за периода 2016-2019 г.
Конференцията бе открита от инж. Емилияна

От 13-15 ноември 2017 г. в с. Арбанаси, общ. Велико Търново експерти от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) взеха участие в обучение на служители от Агенция по заетостта, дирекции „Регионална служба по заетостта” и дирекции „Бюро по

В него са представени най-актуалните количествени и качествени данни, както и са оценени основните нови и съществуващи мерки на политиките в сферата на образованието.
Докладът акцентира върху новостите, въведени от средата на 2016 г. нататък. Той допълва други източници на

Годишният ECVET форум за 2017 г. се проведе на 19-20 октомври в Малта. В събитието взеха участие около 140 участника, представляващи 29 държави, както и представители на CEDEFOP (Европейски център за развитие на професионалното обучение), доставчици на ПОО, фирми (Малтийски орган за

Във връзка с направено предложение от Управителния съвет на НАПОО, г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката утвърди със заповед № РД09-5443/18.10.2017г. „Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение“ За повече информация: https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-za-poo/dokumenti-za-razrabotvane-na-sppoo/

Националната агенция за професионално образование и обучение като Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България има удоволствието да Ви покани на семинар на тема: „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез

На 09 и 10 октомври 2017 г. в гр. Братислава, Словакия се проведе семенар на тема: „Using ECVET Principles in Work Based Learning with Special Focus on Involvement of all relevant Stakeholders“.
На семинара участваха общо 41 национални ECVET

Представители на Националната агенция за професионално образование и обучение – Марияна Павлова, зам.-председател, Аделина Борисова, гл. експерт и Емилия Войславова, гл. експерт взеха участие в третото издание на Националните дни за учене през целия живот, проведени в гр. Русе от 4 до 6 октомври 2017

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране,
През настоящата година НАПОО предприе поредица от дейности в цялата страна за подготвяне и предоставяне на актуална информация с цел подкрепа на ЦПО и ЦИПО за предоставяне на по-качествени услуги по консултиране и професионално обучение на

Националната агенция за професионално образование и обучение като Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение(ECVET) за България има удоволствието да Ви покани на семинар на тема: „Ролята на ECVET за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение“

Изследване на участието на възрастни в различни форми на обучение в България е направено в периода 18 ноември 2016 – 15 януари 2017 година. Изследването се провежда веднъж на 5 години във всички държави – членки на ЕС, по единна методология и чрез общ хармонизиран въпросник в съответствие с Регламент (ЕС) № 1175/2014 на Европейската комисия от 30 октомври 2014

Уважаеми директори/ръководители на ЦПО, Информираме Ви, че днес в Държавен вестник бе публикувана изменената Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, част от разпоредбите на която се отнасят и за професионалните колежи и центровете за професионално обучение (в наредбата споменати като институции за професионално обучение

Представители на НАПОО участваха във  форум, организиран от МОН за обсъждане на проекта на Концепция за развитие на професионалното образование и обучение в България. Във форума участваха представители на държавни институции, училища, центрове за професионално обучение, представители на работодателски и синдикални

Уважаеми ръководители на ЦПО, Във връзка с провеждане на информационен ден на НАПОО на 12.09.2017г. в гр. София, Ви уведомяваме, че местата са запълнени. Поради големия интерес ще направим през месец октомври допълнителен информационен ден, за което ще бъдете информирани.

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира втори информационен ден в гр. София  на 12.09.2017 г. (вторник) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в зала Сити на сградата на Капитал Форт, намиращ се на бул. Цариградско шосе 90
vet week

#EUVocationalSkills Европейската комисия  организира за втори път  Европейска седмица на професионалните умения. Целта на събитието е да се популяризира и повиши привлекателността на професионалното образование и обучение (ПОО), да се насърчи мобилността на обучаеми, да се подкрепи партньорството между бизнеса и

В изпълнение на Решение на Министерския съвет от 23 юни 2017 г.  за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса,  НАПОО намалява броя на  изискваните в рамките на процедурата по лицензиране и изменение на лицензията

На  19 юли 2017 г., в град Враца, хотел Хемус се проведе втората за годината Регионална ReferNet конференция. Начало на конференцията даде инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО, а директори и преподаватели от професионални гимназии и центрове за професионално обучение (ЦПО) от Враца и региона имаха възможността да се запознаят с дейността на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение (ReferNet) на Европейския център за развитие на професионалното обучение

  Въз основа на данните, въведени на основание чл. 22, ал.8 от ЗПОО в Информационната система на НАПОО от 956 лицензирани ЦПО, представяме на Вашето внимание обобщение на дейността на ЦПО и ЦИПО през 2016 г. От представените доклади се

НАПОО, като институция за координиране на дейностите по ПОО и партньор на БСК, информира представителите на ЦПО за възможността да участват в предстояща конференция на тема „Подкрепа за заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“.
Недостигът на подходяща работна сила продължава да бъде основен проблем пред българските

На  26 юни 2017 г., в град Смолян се проведе първата за годината Регионална ReferNet конференция. Домакин на събитието бе БГЦПО – Смолян. Начало на конференцията даде инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО.  Сред официалните гости бяха г-жа  Мария Семерджиева

В изпълнение на Решение на Министерския съвет от 23 юни 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса НАПОО намалява  броя на  изискваните в рамките на процедурата по лицензиране и изменение на лицензията

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационен ден в гр. Пазарджик  на 14.06.2017 г. (сряда) от 10:00 ч. до 13:00  ч. в залата на  Гранд Хотел Хебър (ул. Есперанто №6), гр. Пазарджик. Проблематиката, която ще обсъдим с Вас, е свързана с:

Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор публикува на уебсайта си информация относно изискванията към лицата, провеждащи курсове за придобиване на правоспособност:http://www.damtn.government.bg/images/news/kursove_za_pravosposobnost.pdf
Kiril i Metodij

Скъпи колеги, партньори и съмишленици, Поздравяваме Ви с предстоящия Празник на славянската писменост и култура 24-ти май – така, както словото е действие и сила, бъдете дейни и просвещавайте с мъдрост, търпение и любов! Нека да не стихва стремежът Ви към
CedefopPhotoAward

От 20 до 24 ноември 2017 г. Европейската комисия организира за второто издание на „Европейска седмица на професионалните умения“ (#EUVocationalSkills) за да представи многобройните възможности на професионалното образование и обучение (ПОО) пред млади и възрастни да открият своя талант и да развият специфични знания и умения за настоящите и бъдещите работни

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационен ден в гр. Казанлък  на 17.05.2017 г. (сряда) от 14:30 ч. до 17:00  ч. в залата на  Хотел Казанлък, пл. „Севтополис“ № 1. Проблематиката, която ще обсъдим с Вас, е свързана с: 1. Изискванията за курсовете за правоспособност и значението им в упражняването на регулираните професии
NAPOO - AZ

На 05.05.2017 г. бе подписано Споразумение за сътрудничество между Националната агенция за професионално образование и обучение и Агенция по заетостта. Споразумението е подписано от Председателя на НАПОО – г-жа Емилияна Димитрова и Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта – г-н Драгомир

На 31 май 2017 г. (сряда ) от 10:00 ч.  в гр. София, в залата на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) на адрес ул. Граф Игнатиев № 15 ще се проведе работен семинар, посветен на Европейската система за трансфер на кредити в ПОО  на тема: “ECVET за

На вниманието на лицензираните центрове за професионално обучение! Уважаеми колеги, за Ваше удобство публикуваме Списъка на регионалните дистрибутори на задължителната документация с телефони и адреси за контакт.

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационен ден в гр. Хасково на 20.04.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 12:30  ч. в  Хотел Ретро, бул. Освобождение № 7. Проблематиката, която ще обсъдим с Вас, е свързана с: 1. Прилагането на разпоредбите на нормативната уредба и най-често допусканите грешки в прилагането

НАПОО, като представител на мрежата РеферНет за България, обявява покана за избор на изпълнител за “Дизайн, отпечатване и доставка на промоционални материали и брошури”. Срокът за представяне на оферти е до 17,30 ч. на 20.04.2017 г. Офертите трябва да бъдат представени по електронен път

На вниманието на лицензираните Центрове за професионално обучение!В периода от 1 до 30 април трябва да бъде извършено унищожаване на закупените, но неизползвани документи с фабрична номерация. От тази година този процес ще се извършва

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), след направен преглед в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение беше констатирано, че цитираните по долу центрове за професионално обучение не са изпълнили изискванията на чл.

На вниманието на лицензираните Центрове за професионално обучение!В периода от 1 до 30 април трябва да бъде извършено унищожаване на закупените, но неизползвани документи с фабрична номерация. От тази година този процес ще се извършва автоматично, през Информационната система на

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационен ден в гр. Ловеч на 06.04.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 12:30  ч. в  Хотел Президиум Палас, ул. „Търговска“ №  51. Проблематиката, която ще обсъдим с Вас, е свързана с: Прилагането на разпоредбите на нормативната уредба и най-често допусканите грешки в прилагането

Уважаеми ръководители на ЦПО,НАПОО организира информационен ден в гр. Кюстендил на 14.03.2017 г. (вторник) от 10:30 ч. до 13:00  ч. в ПАРК ХОТЕЛ КЮСТЕНДИЛ, ул. „Калосия“ № 19.Проблематиката, която ще обсъдим с Вас, е свързана с:
Event

На 27 февруари 2017 г., в конферентната зала на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) бе представена Националната база данни за образователни и квалификационни възможности (НБДОКВ) – инструмент, с помощта на който кариерни консултанти, учащи, учители и родители могат бързо и лесно да разгледат доставчиците на образование и обучение и предлаганите от тях учебни

„Придобитите у нас квалификации са винаги полезни на хората, независимо къде ще изберат да продължат своя живот“ – това заяви инж. Емилияна Димитрова, председател на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) по време на организираната от Синдиката на българските учители (СБУ) международна конференция на тема „Пътят на мигрантите – проблеми и решения в интегрирането им чрез образователните

Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта. Наредбата регламентира реда и условията за издаване на Европейска професионална карта по електронен път, с което се цели да се преодолеят съществуващите административни затруднения при процедурите за признаване на професионални

Резултатите от извършен преглед на подадените годишни информации за дейността на Центровете за професионално обучение (ЦПО), Центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) и Годишен доклад за самооценка на качеството по чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) в Информационната система (ИС) на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за 2016

1. Дългосрочна мобилност на стажантиНа 25 януари 2017 г. Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения (VP / 2017/007) в рамките на пилотен проект за дългосрочна мобилност на стажанти, подкрепен от Европейския парламент. Основната цел на пилотния проект е даде възможност на младите хора да развият своите умения и да повишават пригодността си за

Уважаеми ръководители на центрове за професионално обучение, Предлагаме на Вашето внимание примерен Годишен календар на дейностите на ЦПО през годината. Календарът ще Ви послужи при организиране на дейността на ЦПО през календарната година. С изпълнение на дейностите, заложени в

ЦПО имат право да издават следните документи:1. Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия2. Свидетелство за професионална квалификация – удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и успешно издържан държавен изпит – част по теория на професията и част по практика на професията

Проучването сред лицензираните ЦПО показва удовлетвореност от административното обслужване в НАПОО. Провеждането на информационни дни в страната, публикуваните на сайта указания и инструкции, разширените възможности на информационната система се оценяват положително от представителите на ЦПО. Преобладават препоръките, насочени към осъществяване на последващ контрол на лицензираните

На 13.12.2016 г. от 14:00 часа в конферентната зала на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) се проведе 12 пореден информационен ден на Агенцията. На информационния ден бяха поканени и присъстваха представители на 16 новолицензирани центъра за професионално обучение от

Със Заповед № РД 09-1948/12.12.2016 г. на министъра на образованието и науката, г-жа Меглена Кунева, към Списъка на професиите за професионално образование и обучение беше добавена нова професия. Към професионално направление 481 “Компютърни науки” се включва следната професия: 481030 “Приложен

Днес, 29 ноември 2016 г., в Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), София, се проведе семинар на тема „Ролята на работодателите при приложението на ECVET”, предназначен за представители на работодателски организации и неправителствени организации. Събитието беше открито от г-жа Татяна

Националният регистър на квалификациите, разработен в рамките на проект, финансиран по програма „Еразъм+“ ще бъде представен на семинар в Центъра за развитие на човешките ресурси на 30 ноември 2016 г. Националният регистър обединява квалификации, присъждани в системата на професионалното образование и обучение и в системата на висшето

Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагане на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование (ЕСVЕТ) за България съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси, който е представител  на България  в „Европейската мрежа от ECVET – експерти“ проведе на 07.11.2016

В периода 17- 21 октомври 2016 г. се проведе учебна мобилност на експерти на НАПОО в гр. Атина, Гърция на тема “Европейската квалификационна рамка (EQF) и Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)”. Мобилността беше реализира в рамките на проект „Проучване на опит и добри практики при внедряване на европейските политики и инструменти в подкрепа на Ученето през целия

Днес, 27 октомври 2016 г., в град Русе се проведе Втората регионална ReferNet конференция. Начало на събитието даде инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО, а сред официалните гости бяха г-н Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта, г-н Станимир

На 04 октомври 2016 г. Европейската комисия прие предложение за преразглеждане на решението за „Европас“ (Europass) –  единната европейска рамка за прозрачност на квалификациите, създадена с решение на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. Това на практика е първото преразглеждане на елементите на

На тържествена церемония на Националните дни за учене през целия живот – Бургас 2016, което се проведе от 6 до 8 октомври 2016 г. в морския град бе връчена награда на Националната агенция за професионално образование и обучение за принос в сектор за учене на възрастни в категория „Държавна

Във връзка с информацията от 31.08.2016 г., отнасяща се до чл. 40а от Закона за професионално образование и обучение, публикуваме списък на всички Центрове за професионално обучение с държавно и общинско участие. Моля, всички директори на ЦПО да предприемат необходимите действия за изработване на

Съгласно чл. 40а от Закона за професионалното образование и обучение свидетелствата за професионална квалификация и свидетелствата за валидиране на професионална квалификация, както и техните дубликати, следва да се подпечатват с печат с изображение на държавния герб. Моля, да бъдат предприети необходимите действия за изработване на печата чрез отговорните лица в държавните/общинските

Със Заповед № РД 09-1035/29.07.2016 г. на министъра на образованието и науката, г-жа Меглена Кунева, към Списъка на професиите за професионално образование и обучение бяха добавени три нови специалности.   Към професия 341020 “Продавач-консултант” се включват следните специалности:3410202 “Търговия с технически помощни

От 01.08.2016 г. са в сила промени в Закона за професионалното образование и обучение.
Във връзка с това, считано от 01.08.2016 г., внесената в НАПОО документация за лицензиране (изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности) трябва да бъде изготвена в съответствие с

Уважаеми ръководители на ЦПО,НАПОО организира информационен ден в гр. Смолян на 26.07.2016 г. (вторник) от 10 до 12ч. в сградата на БГЦПО-Смолян, ул. „Искра“ №8.Проблематиката, която искаме да обсъдим с вас, е свързана с: 1. Прилагането на разпоредбите на нормативната база и най-често допусканите грешки в прилагането

На вниманието на ръководителите на ЦПО Предстоящи информационни семинари по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ На 12 юли 2016 г. от 11.00-13.00 ч. и от 15.00-17.00 ч., в сградата на Министерството на образованието и науката (7

Уважаеми ръководители на ЦПО, На 28 юни (вторник) от 14:00 ч. (регистрация от 13:00 ч.) в гр. София в залата на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) на адрес ул. Граф Игнатиев № 15 ще се проведе работен семинар, посветен на ECVET

На 17 юни 2016 г. в гр. София се проведе първата за новия програмен период национална ReferNet конференция. Освен европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение на CEDEFOP, на конференцията бяха представени още резултатите от проучване за международната мобилност в началното

Уважаеми ръководители на ЦПО,
НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата си.
На 21.06.2016 г. (вторник) от 10:00 ч. до 12:00
new skills agenda

На 10 юни 2016 г. Европейската комисия прие нова програма за развитие на уменията –  New Skills Agenda (терминът „умения“ включва това какво човек знае, разбира и може да прави), свързана с първия политически приоритет – нов тласък за работни

Пилотно обучение на консултанти по подкрепена заетост за хора с увреждания ще се организира в края на 2016 г. като част от проектните дейности по проект COACH@WORK, в който НАПОО е  партньор. Това решение беше взето на четвъртата работна международна среща на партньорите по проект: „Професионален обучителен курс и EQAVET оценъчна система за проследяване на качеството на трудови коучъри и доставчици на услуги по подкрепена заетост за хора с

На 7 юни 2016 г. Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията „Маркшайдер“ беше  обнародван в Държавен вестник с наредба на министъра на образованието и науката. Квалификацията „Маркшайдер“ може да се придобие само по една специалност –

Необходимо е синхронизиране на политиките по професионално ориентиране, които се прилагат към различните групи граждани – учениците, студентите, заетите и безработните лица. Това стана ясно след проведеното на 7 юни в гр. София събитие, посветено на професионалното ориентиране през целия

Уважаеми ръководители на ЦПО,НАПОО организира информационен ден в гр. Видин на 14.06.2016 г. (вторник) от 15:00 ч. до 17:00 ч. на адрес ул. „Княз Борис I“ № 16.Проблематиката, която искаме да обсъдим с вас, е свързана с:

Уважаеми ръководители на ЦПО,НАПОО организира информационен ден в гр. София на 02.06.2016 г. (четвъртък) от 15:00 ч. до 17:00ч. на адрес ул. „Искър“ № 9, в  сградата на БТПП.Проблематиката, която искаме да обсъдим с вас, е свързана с:

Във връзка с предстоящо публично събитие, организирано от НАПОО и ЦРЧР и посветено на професионалното ориентиране през целия живот, моля да споделите с нас информация относно Ваши добри практики в в сферата на професионалното ориентиране и кариерното развитие. След потвърждение от наша

До ръководителите на ЦПО, Информираме, Ви че в рубриката “За лицензирани центрове”, подрубрика “Методически материали за ЦПО” НАПОО публикува “Годишен календар на дейността на ЦПО”, който да ползвате като ориентир за най-важните дати и дейности, които центровете трябва да организират и извършват през

На 11 май 2016 г. Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификации по професиите „Сондажен техник“ и „Организатор на обредно-ритуални дейности“ бяха  обнародвани в Държавен вестник с наредби на министъра на образованието и науката. Квалификацията „Сондажен техник“ може да се придобие по специалност „Сондажни технологии“ или „Сондажна техника“ – и двете с трета степен на професионална

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата си.На 18.05.2016 г. (сряда) от 16:00 ч.  ще се проведе информационна среща в

Национална агенция за професионално образование и обучение и Консултантска компания „ЗГУРА-М“ имат удоволствието да Ви поканят на информационен семинар на тема „Нови възможности за заетост, чрез обучение по нови професии, в полза на европейските потребители“ Семинарът ще се проведе в рамките на изложението БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ на 17 май 2016

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата си.На 13.05.2016 г. (петък) от 10:30 ч. ще се проведе информационна среща в
3

На 27.04.2016 г. БТПП бе домакин на кръгла маса на тема „Бизнесът в България и кадрите! Те липсват! Как да се справим?”, организирана съвместно със списание „Бизнес Клуб”. При откриването Цветан Симеонов, председател на БТПП, посочи, че връзката бизнес-образование не е достатъчно работеща и че е необходимо активизиране на фирмите и браншовите

На 26 април 2016 г. г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и г-жа Аделина Любомирова, главен експерт в НАПОО взеха участие в Международна конференция на тема „Човешките ресурси в сферата на интегрираните здравно-социални услуги – предизвикателства и възможности”, организирана от Българския Червен кръст и Посолството на Конфедерация Швейцария в

На 19.04.2016 г. в „Държавен вестник“ беше обнародвана Наредба № 1 от 7 април 2016 г. за придобиване на квалификация по професията „Парамедик“ на министъра на образованието и науката, която е от професионално направление 723 „Здравни грижи“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата си.На 27.04.2016 г. (сряда) от 11:00 ч. ще се проведе информационна среща на адрес

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата си.На 19.04.2016 г. (вторник) от 11:00 ч. ще се проведе информационна среща на адрес

Уважаеми посетители на сайта,Настоящият раздел е предназначен за оторизиран достъп само на членове на Управителния съвет на НАПОО и експертите на НАПОО.

Уважаеми ръководители на ЦПО,НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата си. На 13.04.2016 г. (сряда) от 16:00 ч. ще се проведе информационен ден на адрес

До ръководителите на професионални гимназии, ЦПО, ЦИПО, професионални колежи, училища по изкуства Във връзка с функциите на НАПОО като национален координатор и свързания с тях ангажимент за регулярни публикации във версията на сайта на мрежата ReferNet за България (www.refernet.bg

Първото национално състезание за Бармани между обучените по професия „Сервитьор-барман“ в лицензираните центрове за професионално обучение ще се проведе на 23 април 2016 г. (събота) в Национален дворец на културата, гр. София, зала ДМК (бивш клуб Блендер) от 9:00

Уважаеми ръководители на ЦПО,НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата си. На 05.04.2016 г. (Вторник) от 16:00 ч. ще се проведе информационен ден в

Във връзка с постъпили запитвания в НАПОО oтносно липсващи данни в Информационната система ви напомняме, че във вашия профил в ИС на НАПОО следва: Да прегледате дали по всички професии и специалности (от сега действащия СППОО), които имате в лицензията

До ръководителите на ЦПОВъв връзка с предстоящото Отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация, съгласно чл.87 и чл.88 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета, посл. изм. ДВ. бр. 62 от 2015

Днес Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отбеляза 16 години от създаването си. С дейността си НАПОО съдейства за предлагане на професионално обучение, ориентирано към потребностите на бизнеса. НАПОО разработва и актуализира Списъка на професиите,  разработва държавни стандарти по професиите от

На 21 март 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия, НАПОО взе участие в семинар с представители на социалните партньори и експерти от Euroguidance, ELGPN и CEDEFOP, в рамките на който се обсъдиха приоритетите за проучвания в рамките на проект „Развитие на прилагането на информационните технологии и информацията за пазара на труда в услугите по професионално
актьор

В Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) в гр. Пловдив експерти на НАПОО и представители на Министерството на културата си партнираха заедно с изявени специалисти в професията като доц. Лео Капон, г-жа Зоя Капон, доц. Желка Табакова, г-н Стоян

На 7 март г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и г-жа Марияна Павлова, зам.-председател на НАПОО участваха в третата сесия на Форума за дуално образование в рамките на българо-швейцарския проект „ДОМИНО“ („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото”).
Форумът координира участието на всички заинтересовани страни за въвеждането на дуалната система в българското образование – държавни

По инициатива на вестник “24 часа” с основен партньор “Аурубис България” АД на 22.02.2016 г. в София Тех Парк беше стартирана национална инициатива “Учи за да работиш”, насочена към подобряване на връзките между търсене и предлагане на работна ръка на пазара на труда в България и един от най-тежките проблеми в българската икономика

На 26.02.2016 г. г-жа Емилияна Димитрова – председател на НАПОО взе участие в  кръгла маса на тема “Професията Специалист по безопасност и здраве при работа – минимални изисквания, квалификация и образование”, организирана от Фондация“ Център за безопасност и здраве при

Вътрешни правила за организацията и контрола на административното обслужване в НАПОО
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в НАПОО
Вътрешни правила за системата зa финансово управление и контрол на Национална агенция за професионално образование и обучение
Политика за личните данни на НАПОО
Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Национална агенция за професионално образование и обучение

На 17 февруари 2016 г. в Министерство на земеделието и храните (МЗХ) се проведе петата международна среща по проект “Qualification, Knowledge, ECVET” или накратко QUAKE. Тя бе открита от заместник-министъра на земеделието и храните доц. Георги Костов и председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

На 9- ти февруари 2016 г. експерти от НАПОО взеха участие в събитие на  Фондация на бизнеса за образованието – инициатор и координатор на  проект „Прометей“, финансиран по програма Erasmus+, Strategic partnerships. В създадената онлайн платформа може да бъде намерена информация и
hc

На 12.02.2016 г. в гр. Пловдив се проведе четвърта работна среща на националната консултативна група в България по проект „H-Care“, финансиран по мярка: „Многостранни проекти за разработване на иновации – Секторни алианси на уменията“, програма: „Леонардо да Винчи“. Целта на проекта е анализ на дейността на

Подаването на заявки за задължителна учебна документация от лицензираните центрове за професионално обучение се извършва през Информационната система на Националната агенция за професионално образование до 31.01.2016 г.
Обобщаването на тиража на постъпилите от ЦПО заявки за задължителната учебна документация се извършва от НАПОО и предава в Печатница „Образование и наука“ в края на месец януари за отпечатване на заявените

До Директорите на лицензираните ЦПО!
1. Във връзка със задължението на ЦПО, произтичащо от чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, отново Ви информираме, че лицензираните ЦПО, следва да представят чрез Информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за 2015

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев даде старт в гр. Панагюрище поредица от срещи за обсъждане на необходими нормативни промени в системата на професионалното образование и обучение. В експозето си министърът подчерта необходимостта от създаване на условия за повишаване на гъвкавостта на системата чрез осигуряване на възможности за преходи на обучаемите по хоризонтала и